Select Page
Read Introduction to Philippians Telugu

 

“మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట చూచి . . . గనుక”

పౌలు ఫిలిప్పీయుల కొరకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే ప్రక్రియలో ఉన్నాడు. అతను ఇలా అన్నాడు, “సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట చూచి . . . నేను మిమ్మును జ్ఞాపకము చేసికొనినప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.” పౌలు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ఒక కారణం, సువార్తను బయటకు తీసుకొనిరావడంలో వారు తనతో కలిగియున్న సహవాసం. పౌలు సంబంధం కలిగియున్న అన్ని సంఘములలో , ఫిలిప్పీలోని సంఘము అతని హృదయానికి దగ్గరగా ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అతను వారందరినీ ప్రేమించాడు, కాని ఫిలిప్పీ సంఘము ఇతర సంఘముల కంటే అతన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించింది. అతను ఇలా అన్నాడు, “నేను చెరశాలనుండి విడుదల పొంది మీతో ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను.”

“గనుక”

“గనుక” అంటే దీని ఆధారంగా. పౌలు ఒక విషయం ఆధారంగా కృతజ్ఞతలు చెల్లించాడు. కృతజ్ఞతలు చెల్లించే పౌలు యొక్క సామర్థ్యం “ఆనందాన్ని” మించినది. వారి పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమకు ఒక ఆధారం ఉంది-సువార్తను ముందుకు తీసుకురావడంలో వారు పాల్గొనడం.

“సువార్త విషయములో మీరు నాతో పాలివారై యుండుట”

“పాలివారు” అంటే ఆసక్తి, సహకారం, ఉమ్మడి విషయాలు పంచుకునే వర్గము. ఫిలిప్పీలోని సంఘము సువార్తలో పాల్గొనింది. వారి ఆసక్తి సువార్తను ప్రచురించుటలో ఉంది. క్రీస్తు హేతువును ముందుకు తీసుకురావడంలో వారు సహకరించారు.

సువార్తలో వారికి భాగస్వామ్యం ఉంది. క్రైస్తవులలో ఫెలోషిప్ గురించి పాత సామెత ఏమిటంటే “ఒక ఓడలో ఇద్దరు సభ్యులు.” సువార్తను ప్రపంచానికి తెలియజేయడంలో  వారికి పౌలుతో భాగస్వామ్యం ఉంది. అది సువార్తలో భాగస్వామ్యం.

“మొదటి దినమునుండి ఇదివరకు”

ఈ సంఘము అపొస్తలుడైన పౌలును కలిసిన మొదటి రోజు నుండి జైలులో కూర్చున్నప్పుడు అతను వ్రాసిన క్షణం వరకు సహకారం ఇచ్చింది. వారు అతన్ని ఎన్నడూ మరచిపోలేదు. వారు అతనికి సహకరిస్తూనే ఉన్నారు. ఇది ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల తరువాత మరియు అతనిపట్ల వారు నిబద్ధతలో ఇప్పటికీ నమ్మకంగా ఉన్నారు. అతను వారినిబట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.

చివరి అధ్యాయంలోని 10 వ వచనం లో పౌలు ఇలా అన్నాడు:

“నన్నుగూర్చి మీరిన్నాళ్లకు మరల యోచన చేయ సాగితిరని ప్రభువునందు మిక్కిలి సంతోషించితిని. ఆ విషయములో మీరు యోచనచేసియుంటిరి గాని తగిన సమయము దొరకకపోయెను. నాకు కొదువ కలిగినందున నేనీలాగు చెప్పుటలేదు; నేనేస్థితిలో ఉన్నను ఆ స్థితిలో సంతృప్తి కలిగియుండ నేర్చుకొని యున్నాను. దీనస్థితిలో ఉండ నెరుగుదును, సంపన్న స్థితిలో ఉండ నెరుగుదును; ప్రతివిషయములోను అన్ని కార్యములలోను కడుపు నిండియుండుటకును ఆకలిగొనియుండుటకును, సమృద్ధికలిగియుండుటకును లేమిలో ఉండుటకును నేర్చుకొనియున్నాను.” (ఫిలిప్పీ 4:10-12)

పౌలు ఆర్థిక సహాయం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. అన్ని సంఘములలో, ఫిలిప్పీ సంఘము పౌలుకు కడుపుతో పాటు ఆత్మ కూడా ఉందని గుర్తుచేసుకున్న సంఘము. వారు అతని జాడ కోల్పోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ వారు అతనిని కనుగొన్నప్పుడల్లా, వారు ఆర్థికంగా అతనికి సహాయపడ్డారు.

“ఇది వరకు”- గ్రీకు భాషలో అతని పట్ల వారి నిబద్ధత విడదీయలేనిదని సూచిస్తుంది గ్రీకు భాషలో, “ఇది” అనే పదానికి ముందు ఒక ఖచ్చితమైన పదము ఉంది. దీని అర్థం, పౌలు జైలులో కూర్చున్న క్షణం వరకు, వారు ఇంకా ఆయనకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. పౌలుకు ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి వారు ఫిలిప్పీ నుండి ఒక రాయబారిని పంపారు. అలా చేసే ప్రక్రియలో ఆ రాయబారి దాదాపు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

నియమము:

సువార్తను ప్రచురపరచుటకు సహకారము అవసరమైయున్నది.

అన్వయము:

సువార్తను ప్రచురపరచుటకు సహకారము అవసరమైయున్నది. సువార్త ప్రచారకులకు సహకరించే మనలను సువార్త ప్రచారంలో పాల్గొన్నట్లు పౌలు చూశాడు.

మిషనరీ నిమిత్తం మీరు హృదయం మరియు ఆత్మను అప్పగించుకున్నారా? సువార్తను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి మీరు స్థిరమైన పద్ధతిలో ఏమి చేస్తున్నారు?

Share