Select Page
Read Introduction to Philippians Telugu

 

గనుక పూర్ణా నందముతో ప్రభువునందు అతనిని చేర్చుకొని అట్టివారిని ఘనపరచుడి.

 

ఇటీవలి సంవత్సరాలలో క్రైస్తవ నాయకులలో కుంభకోణం యొక్క ప్రార్ధన కారణంగా, పరిచర్య కార్యాలయాల పట్ల గౌరవం క్షీణించింది. ఈ సాక్ష్యము క్రీస్తు కారణాన్ని దెబ్బతీసింది. మనము మళ్ళీ నమ్మకాన్ని ఎలా పునరుద్ధరించగలం? నాయకత్వంపై నమ్మకం మరియు మళ్ళీ కాలిపోయే అవకాశం మధ్య ఈ ఉద్రిక్తత గురించి మనం ఎలా ఆలోచించాలి?

” గనుక పూర్ణా నందముతో ప్రభువునందు అతనిని చేర్చుకొని “

పౌలు ఎపిఫ్రోడిటస్‌ను ఫిలిప్పీయులకు తిరిగి పంపాడు. వచ్చాక పౌలు ఫిలిప్పీయులకు ఈ వ్యక్తిని గౌరవంగా చేర్చుకోవాలని సవాలు చేశాడు.

“చేర్చుకొను” అనే పదానికి దయతో స్వీకరించడం, స్వంతవానిగా అంగీకరించడం. “ఎపఫ్రోడిటస్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతనికి ఆతిథ్యం ఇవ్వండి.” ఈ పదానికి బహిరంగ చేతులతో స్వాగతం పలకడం అంటే: “అతన్ని అతిథిగా చూసుకోండి. అతన్ని గౌరవంగా చూసుకోండి. ”

వారు అతనిని “ప్రభువులో” స్వీకరించాలి. ఈ వ్యక్తి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అతను క్రీస్తు శరీరంలో భాగం.

“పూర్ణ ఆనందంతో” ఆనందం యొక్క పదబంధం. అతను తిరిగి వచ్చినప్పుడు సంఘము తన పట్ల ఉండాల్సిన వైఖరిని పౌలు గుర్తించాడు. “ఆనందం” అనే పదం అక్షరాలా “ఆనందం”.

” అట్టివారిని ఘనపరచుడి “

“ఘనపరచుడి” అనే పదానికి అర్ధం కలిగి ఉండటం మరియు పట్టుకోవడం, నిరంతర పట్టు మరియు శాశ్వత స్వాధీనం అని సూచిస్తుంది: “మీ గౌరవం క్షీణించనివ్వవద్దు. ఈ మనిషి యొక్క మీ గౌరవాన్ని శాశ్వత స్వాధీనంలో ఉంచండి. అతని పట్ల మీ గౌరవాన్ని కాపాడుకోండి. ”

“ఘనపరచుడి” గౌరవం, విలువ. ఈ వ్యక్తి ఎంతో విలువైన వాడు. అలాంటి వ్యక్తిని మనం ఎందుకు ఎక్కువగా గౌరవించాలో తరువాతి వచనము చెబుతుంది. అతను గౌరవం పొందవలసి ఉంది, ఎందుకంటే అతను చేసిన పనుల వల్ల, అతను ఎవరైఉన్నడు అని కాదు.

కుంభకోణ యుగంలో క్రైస్తవులు నాయకత్వం గురించి ఎలా ఆలోచించాలి? ఒక నాయకుడు పడిపోయినప్పుడు నాయకులందరిపై అనుమానాల దుప్పటి విసిరే ధోరణి ఉంది. ఇది స్పష్టంగా వక్రీకరణ మరియు నమ్మకమైన నాయకులకు అన్యాయం. మన అభద్రత, సరైన ఆలోచన ఉండాలి అనే ఈ వార్ప్‌ను నడిపిస్తుంది.

ఏదేమైనా, మరోవైపు, నాయకత్వంలోని క్రైస్తవ అమాయకత్వం క్రైస్తవ విలువ కాదు. ఏ నాయకుడైనా తన జీవితంలో సరైన పరిస్థితులు మరియు సమయాలను బట్టి పడిపోవచ్చు. అది వాస్తవికత. నాయకత్వాన్ని పీఠంపై ఉంచడం వాస్తవికం కాదు.

నమ్మకమైన నాయకులు ఉన్నారు. వారు గౌరవం సంపాదించారు మరియు దాని కోసం గౌరవించబడాలి:

“వారి పనినిబట్టి వారిని ప్రేమతో మిక్కిలి ఘనముగా ఎంచవలెనని వేడుకొనుచున్నాము; మరియు ఒకనితో నొకడు సమాధానముగా ఉండుడి.సహోదరులారా, మేము మీకు బోధించునది ఏమనగా –అక్రమముగా నడుచుకొనువారికి బుద్ధిచెప్పుడి, ధైర్యము చెడినవారిని దైర్యపరచుడి, బలహీనులకు ఊత నియ్యుడి, అందరియెడల దీర్ఘ శాంతముగలవారై యుండుడి” (1 థెస్సలొనీకయులు 5: 12-13).

ఏ నాయకుడైనా గౌరవం లేకుండా నడిపించలేరు. ఆ గౌరవం ఆయన కోసమే కాదు పరిచర్య కోసమే.

సూత్రం:

ఒక నాయకుడు కలిగి ఉన్న కార్యాలయానికి గౌరవం లేకుండా యేసుక్రీస్తు పని ముందుకు సాగదు.

అన్వయము:

మీరు ఒక క్రైస్తవ నాయకుడిని అణగదొక్కే పనిలో ఉన్నారా? మీరు ఉంటే, మీరు క్రీస్తు పనిని దాడి చేస్తున్నారు. ఒక నాయకుడు విశ్వసనీయంగా లేకపోతే, వ్యక్తిని ప్రసంగించేటప్పుడు పరిచర్యను అణగదొక్కకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. సానుకూలంగా, మన నాయకులను గౌరవంతో చేర్చుకోవాలి. అది లేకుండా, వారు క్రీస్తు కారణాన్ని తీవ్రంగా నడిపించలేరు.

Share