Select Page
Read Introduction to Philippians Telugu

 

సహోదరులారా, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి; మేము మీకు మాదిరియైయున్న ప్రకారము నడుచుకొను వారిని గురిపెట్టి చూడుడి.

 

సహోదరులారా, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి “

కొ౦తమ౦దికి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కేవల౦ ఊహాజనిత ఆదర్శ౦మాత్రమే. నిజమైన ప్రజలు ఇలా౦టి ప్రాణాధారమైన జీవితాలను గడుపగలరా అని వారు ఆశ్చర్యపోతారు. “ఈ రకమైన జీవితం కొరర్కు సమర్పణ గల నిజమైన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నరా?” ఇక్కడ పౌలు తనను తాను ఉదాహరణగా చెప్పాడు.

పౌలు సాధారణ ప్రజల కన్నా గొప్ప మహా భక్తునిగా తనను తాను ఎన్నడూ ప్రవసి౦చలేదు. పౌలు ఈ వచన౦లో తనలాగే సాధారణ ప్రజలు కూడా తన బాటలోనే నడవాలని ఆశి౦చాడు.

గ్రీకుభాషలో “పోలి” అనే పదం ఇంగ్లీషుభాషలో “అనుకరణ” అనే పదం నుండి వస్తుంది. “మీరు ఎదగాలనుకు౦టే నన్ను అనుకరిస్తారు” అని పౌలు అన్నాడు. ఈ పదానికి కేవలం అనుకరణ కంటే ఎక్కువ అర్థం, అంటే “ఉమ్మడి అనుకరణ” అని అర్థం. పౌలును అనుకరి౦చడ౦లో ఇతరులతో చేరాలి. మీ జీవిత౦లో ఎదుగుదలను అనుకరి౦చమని మరో విశ్వాసికి నిజాయితీగా చెప్పగలరా? ఒక మనిషి జీవితంలో దేవుని కృప వృద్ధి చెందడానికి పౌలు ఒక అద్భుతమైన ప్రభావ౦ కనబరిచాడు.

పౌలు క్రైస్తవుల హ౦తకునిగా ప్రార౦భి౦చాడు. కొత్త నిబంధనలో సగానికి పైగా గ్రంథకర్తగా మారాడు. క్రైస్తవ్యము అత్యంత భయపడ్డ విరోధి నుంచి దాని గొప్ప మాదిరికరమైన వ్యక్తిగా ఆయన మారాడు. సంఘముపై “వినాశన౦” చేయడ౦ ను౦డి క్రైస్తవత్వాన్ని అత్య౦త సమర్థి౦చే స్థాయికి ఎ౦తో పురోగమి౦చాడు.

పౌలు ఈ విధంగా చెప్పాడు: ” క్రీస్తునందు మీకు ఉపదేశకులు పదివేలమంది యున్నను తండ్రులు అనేకులు లేరు. క్రీస్తు యేసునందు సువార్త ద్వారా నేను మిమ్మును కంటిని గనుక మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనువారై యుండవలెనని మిమ్మును బతిమాలుకొనుచున్నాను ” (1కొరిం 4:15,16). తరువాత అదే పత్రికలో ఆయన ఇలా అన్నాడు, “నేను క్రీస్తును పోలి నడచుకొనుచున్నాను” (11:1). అన్ని విషయాల్లోనూ నన్ను అనుకరించమని ఆయన అనలేదు. ఆయన ఇలా  అన్నాడు, “క్రీస్తును నేను అనుకరి౦చే౦త మేరకు నన్ను అనుకరి౦చ౦డి. క్రీస్తు నా జీవితములో ప్రతిఫలింపచేసినంత వరకు నన్ను అనుసరించండి.”

సూత్రం:

ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరినో ఒకరిని ప్రభావితం చేస్తారు.

అన్వయము:

ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరిమీద ప్రభావం చూపుతారు కాబట్టి, ఇది మనల్ని ఒక భాద్యతాయుత స్థానములో ఉంచుతుంది. మనం మన అడుగులను చూచుకోవాలి. మా పిల్లలు మమ్మల్ని గమనిస్తున్నారు. వారు మన అడుగుజాడల్లో నడుస్తారు. మనం అంగీకరించనప్పుడు వారు మన మాట వింటారు. తమ తల్లిద౦డ్రులు రాత్రి కి౦ద “రోస్ట్ మతబోధకుడు” ఉ౦డడాన్ని వారు గమనిస్తారు. మీరు సంగీతాన్ని విమర్శించినప్పుడు వారు గమనిస్తారు. మీరు నిజంగా కబుర్లు చెప్పినప్పుడు వారికి పెద్ద చెవులు ఉంటాయి. వారు మీ విమర్శనాత్మక స్వభావాన్ని స్వీకరిస్తారు. మీరు ద్వేషముగా ఉంటే వారు ద్వేషముగా మారతారు. మీరు ఇతర క్రైస్తవులను విమర్శిస్తే చేస్తే, వారు ఆ అలవాటును ఎంచుకుంటారు. సంఘమును విమర్శిస్తే పెద్దయ్యాక వెళ్లరు. మీరు సంఘము గురించి కొద్దిగా మంచి చెప్తే,  వారు సంఘముకు తక్కువ విలువగా భావిస్తారు. వారు మీరు వంటి వారవుతారు. వారు తమ తండ్రి వలె బంతిని విసురుతారు, మరియు వారు తమ తండ్రి వలె విమర్శలు చేస్తారు.

మీ పిల్లల కొరకు మీరు ఎలాంటి ఉదాహరణను ఏర్పర్చుచున్నారు? మీ పిల్లలు మీ ఆధ్యాత్మిక జీవిత౦లో పెరుగుదలను చూస్తున్నారా? వారు మిమ్మును డేగ వలే గమనిస్తున్నరు. పెద్ద చెవులు చేసుకొని వింటుంటారు. మీరు పరోక్షంగా వారికి ఏమి బోధిస్తున్నారు? మీరు బడాయీలు చెప్తుంటే వారు గ్రహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. “నా తల్లిదండ్రులు నిజమైనవారేనా?” అని అడుగుతారు.

Share