Select Page
Read Introduction to Philippians Telugu

 

నాశనమే వారి అంతము, వారి కడుపే వారి దేవుడు; వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులయందు అతిశయపడుచున్నారు, భూసంబంధమైనవాటి యందే మనస్సు నుంచుచున్నారు.

 

పౌలు “క్రీస్తు సిలువ శత్రువుల” గురి౦చి ఆసక్తికరమైన నాలుగు విధములైన విషయాలను చెప్పాడు. ఈ ప్రజలు మతభ్రష్టులైన విశ్వాసులా లేక విరోధభావముగల అవిశ్వాసులనా అనేది నిర్ణయించడం కష్టం.

నాశనమే వారి అంతము “

ఈ తిరుగుబాటుచేసిన వారి మొదటి వివరణ, వారి “నాశనము” అ౦టే వారి “అ౦తమును” వర్ణిస్తు౦ది. “అంతం” అనే పదానికి అస్తిత్వం అంతము అని అర్థం కాదు. ఇది వారి జీవితానికి సంబంధించిన సమస్య మరియు కార్యాచరణను చిత్రీకరిస్తుంది.

వారి మతం సాధ్యంగా అనిపిస్తుంది: మంచి పొరుగువానిగా ఉండండి, మీ అప్పులు చెల్లించండి. అవి మంచి పౌరుని యొక్క చిహ్నాలు కానీ ఒక మంచి క్రైస్తవుడుగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. మన తోటి మానవులకు మన౦ అన్ని బాధ్యతలను అభ్యంతరాలను తీసివేయవచ్చు, కానీ అది దేవుని ఆకట్టుకోదు. క్షితిజ సమాంతరం కాదు, దేవునితో సంబంధము సమస్య.

మరోవైపువారి మత౦ లో మసాలాలు ఉ౦డవచ్చు: “మీరు మాతో కలిసి ఉ౦టే మేము మీ లై౦గిక జీవిత౦లో ఏ హద్దులు ఉంచము . . . .” మొదటి శతాబ్దంలో ఒక ప్రముఖ తాత్త్విక తత్వం ఇలా విస్వసించేది, పుణ్యము ఎత్తుల్ని ఎంత ఎత్తుగా కొలుస్తామో అంతగా పాపమును చూచి చూడనట్లు ఉండాలి. పాపము వారి కర్తవ్యంగా భావించేవారు. పాపము, పుణ్యమూ రెండూ కలిగి జీవించడం వల్ల వారి అనుభవం పరిపూర్ణమైందిగా భావించేవారు.

బైబిల్లో “నాశనము” అనేది అంతరించిపోవుట కాదు. వ్యర్థం లేదా నాశనం అనే భావనను ఈ పదం తెలియజేస్తుంది. సిలువకు శత్రువులుగా ఉన్న వ్యక్తులు నాశనంలో అంతమవుతారు. వారు అంతరించి పోరు. మరణంలో అవి శాశ్వతమైన అచేతనావస్థలోకి జారిపడరు. వారు ఇప్పటికీ ఉనికిలో ఉంటారు కానీ కాలానుసారంగా లేదా నిత్యజీవితంలో జీవిత నాణ్యతను కోల్పోతారు. దేవుని జీవిత నాణ్యత గురించి వారికి ఏమీ తెలియదు. వాటి అంతము ముగింపు కంటే ఎక్కువ; అనేది నైతికంగా నాశనమయ్యే స్థితి. “నాశనము” అనేది ముఖ్య౦గా దేవుని ను౦డి వేరుకావడానికి సంబంధించినది.

వారి కడుపే వారి దేవుడు

అట్టి వారు మన ప్రభువైన క్రీస్తుకు కాక తమ కడుపునకే దాసులు; వారు ఇంపైన మాటలవలనను ఇచ్చకములవలనను నిష్కపటుల మనస్సులను మోసపుచ్చుదురు (రోమా. 16:18)

వీరు నాస్తికులు కాదు. వీరికి ఒక దేవుడు ఉన్నాడు. అది వారి ఆకలి. వారు తమ స్వంత దైవం. నిజమైన నాస్తికుడు లేడు. చాలా మంది నాస్తికులు తమ మెదడు ముందు తలవంచుకుంటారు. తమ్మును తాము ఆరాధిస్తారు. వీరు స్వీయ-నిర్బ౦ద౦గలవారు. వారు బైబిలు యొక్క తీర్పులో కూర్చోవచ్చు. వారి దేవుడు రుచి, వాసన, చూడగలిగే, వినగలిగే, అనుభూతి చెందే వాటితో తయారు చేయబడ్డదే. వారి మితమైన మెదడులు అర్థం చేసుకున్న దానితో దేవునిగా కలిగిఉంటారు. వారు తమ స్వంత దేవుళ్ళను ఆవిష్కరిస్తారు. తమ స్వంత దేవుళ్లను తయారు చేసే వ్యక్తులు వాస్తవిక నాస్తికత్వం యొక్క జీవితాలను జీవిస్తారు. వీరు స్వీయ-నిర్బ౦ద౦ను ఆస్పి౦చుకుంటారు. క్రైస్తవులు తమ భార్య, భర్త, లేదా పిల్లలను దేవుళ్ళుగా తయారు చేసుకుంటారు. మరికొందరు తమ వ్యాపారం లేదా ఉద్యోగమును ఆరాధిస్తారు. ఎందరో విశ్వాసులకు ధనము ఒక గొప్ప దేవుడు. వారి దేవుడు వారి కడుపు. మనిషి తనకు తానుగా దేనికైతే ఇచ్చుకుంటాడో అదే వాని దేవుడు. తనను ఏదైతే నడిపిస్తుందో అదే వాని దేవుడు.

సూత్రం:

నాశనం అనేది స్వీయ-నిర్బ౦దమైన జీవితతత్త్వానికి ముగింపు.

అన్వయము:

మిమ్మల్ని ఏది నడిపిస్తుంది? ధనమా? లైంగిక కోరికలా? మీ కుటుంబం, ఉద్యోగము వంటి మంచి కారణాలా? మీ ఉనికికి దేవుడు ప్రధాన ఉద్దేశ్యమా?

Share