Select Page
Read Introduction to Jude యూదా

సంగతులన్నియు మీరు ముందటనే యెరిగి యున్నను, నేను మీకు జ్ఞాపకము చేయగోరుచున్నదేమనగా, ప్రభువు ఐగుప్తులోనుండి ప్రజలను రక్షించినను, వారిలో నమ్మకపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను

 

మతభ్రష్టుల పట్ల దేవుని వైఖరి బైబిల్ నుండి స్పష్టంగా ఉంది. తన అధికారాన్ని వ్యతిరేకించిన వారిపై దేవుని తీర్పు యొక్క పాత నిబంధన నుండి యూదా మూడు ఉదాహరణలు ఇస్తున్నాడు:
         అరణ్యంలో నమ్మకపోయిన ఇశ్రాయేలీయులు (వ. 5)
         పతనమైన దేవదూతలు (వ.6)
         సొదొమ మరియు గొమొర్రా (వ. 7)

ఈ సంగతులన్నియు మీరు ముందటనే యెరిగి యున్నను,

యూదా తన పాఠకులకు తెలియని విషయం చెప్పడు. వారికి తెలుసు కానీ అది వారి మనస్సు నుండి క్షీణించింది, మతభ్రష్టత్వముకు గురయ్యేలా చేసింది.
యూదా ఇశ్రాయేలీయుల ఉదాహరణ ఇచ్చాడు, పౌలు కూడా ఇచ్చాడు (కొరిం10) మరియు హెబ్రీ పత్రిక (3-4). వాగ్దాన దేశంలోకి దేవుడు ప్రవేశింపచేస్తాడని చాలా మంది ఇశ్రాయేలీయులు నమ్మలేదు. ఇది ఒక విధమైన తిరుగుబాటు.యూదా యొక్క పాఠకులు ఈ ఉదాహరణపై పూర్తి అవగాహనకు వచ్చారు. గ్రీకు భాషలోని పదము ఒక్కసారిగా తెలుసుకున్నారని సూచిస్తుంది. వారి ఆలోచనలో ఆ సత్యం ఇంకా ఉంది. “ఈ సంగతులన్నియు” దైవిక సిద్ధాంతం-దేవుని వాక్యము.

నేను మీకు జ్ఞాపకము చేయగోరుచున్నదేమనగా,  
        కాదేషు బర్నియా వద్ద అరణ్యంలో నమ్మకపోయిన ఇశ్రాయేలీయుల పాపంతో ఐదువ వచనం వ్యవహరిస్తుంది. (పేతురు తన సమాంతర ప్రకరణంలో ఈ దృష్టాంతాన్ని ఉపయోగించడు.) పాత నిబంధన ఉదాహరణలను మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని దేవుడు  కోరుకుంటాడు, ఎందుకంటే పాత నిబంధనలో ఉన్నది క్రొత్త నిబంధనలో కొసమెరుపు. పాత నిబంధన హెచ్చరికలు క్రొత్త నిబంధన విశ్వాసులకు ఉపయోగపడతాయి. ఈ మూడు ఉదాహరణలు పాత నిబంధన నుండి వచ్చాయి (సంఖ్యాకాండములోని 13 మరియు 14 అరణ్య   తీర్పు యూదా 5 కొరకు, ఆదికాండము 6 యూదా 6 కొరకు, మరియు ఆదికాండము 19 లో సొదొమ మరియు గొమొర్రా యూదా 7 కొరకు). ఈ మూడు ఉదాహరణలు చారిత్రాత్మకమైనవి, పౌరాణికమైనవి లేదా కల్పితమైనవి కావు. అవి వాస్తవానికి జరిగాయి.

“యున్నను” అనే పదం అయినను అని అర్ధము. 4 వ వచనంలోని “భక్తిహీనుల” తీర్పు పాత నిబంధన యొక్క అదే తీర్పు అని తన పాఠకులకు గుర్తుచేసేందుకు మరియు హెచ్చరించడానికి జాగ్రత్తగా చర్చించిన తరువాత (గ్రీకు) యూదా ఒక బలమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. సంఖ్యాకాండము 13 మరియు 14 లో ఇజ్రాయెల్ యొక్క తిరుగుబాటును గుర్తుచేస్తూ అతను ఇలా చేశాడు. ఒకసారి ఏదో నేర్చుకోవడం సరిపోదు. మన ఆత్మలకు అతుక్కుపోయి మన అనుభవాన్ని నమోదు చేయాలంటే మనం సత్యాన్ని పదే పదే వర్తింపజేయాలి.

నియమము:
క్రైస్తవ జీవనానికి సిద్ధాంతాన్ని గుర్తుంచుకునే సామర్థ్యం చాలా ముఖ్యమైనది.

అన్వయము:
క్రైస్తవ ఆలోచనలో జ్ఞాపకం చాలా ముఖ్యమైనది. మనము అంత త్వరగా మరచిపోతాము. అందుకే “ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞవెంబడి ఆజ్ఞ సూత్రమువెంబడి సూత్రము సూత్రమువెంబడి సూత్రము కొంత ఇచ్చట కొంత అచ్చట చెప్పుచున్నాడని వారనుకొందురు..” యెషయా 28:10

ప్రియులారా, యీ రెండవ పత్రిక మీకిప్పుడు వ్రాయుచున్నాను పరిశుద్ధ ప్రవక్తలచేత పూర్వమందు పలుకబడిన మాటలను, ప్రభువైన రక్షకుడు మీ అపొస్తలుల ద్వారా ఇచ్చిన ఆజ్ఞను మీరు జ్ఞాపకము చేసికొనవలెనను విషయమును మీకు జ్ఞాపకముచేసి, నిర్మలమైన మీ మనస్సు లను రేపుచున్నాను   2 పేతురు 3: 1,2

కాబట్టి మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీక రించిన సత్యమందు స్థిరపరచబడియున్నను, వీటినిగూర్చి ఎల్లప్పుడును మీకు జ్ఞాపకము చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను. మరియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నాకు సూచించిన ప్రకారము నా గుడారమును త్వరగా విడిచి పెట్టవలసివచ్చుననియెరిగి, నేను ఈ గుడారములో ఉన్నంతకాలము ఈ సంగతులను జ్ఞాపకముచేసి మిమ్మును రేపుట న్యాయమని యెంచుకొనుచున్నాను. నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నిత్యము వీటిని జ్ఞాపకముచేసికొనునట్లు జాగ్రత్తచేతును.    2 పే 1: 12-15

Share