Select Page
Read Introduction to Jude యూదా

 

ఏలయనగా కొందరు రహస్యముగా జొరబడియున్నారు. వారు భక్తిహీనులై మన దేవుని కృపను కామాతురత్వమునకు దుర్వినియోగ పరచుచు, మన అద్వితీయనాధుడును ప్రభువునైన యేసు క్రీస్తును విసర్జించుచున్నారు; ఈ తీర్పుపొందుటకు వారు పూర్వమందే సూచింపబడినవారు.

 

ఇప్పుడు యూదా పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ కోసం పోరాడటానికి అవసరమైన కారణాన్ని ఇస్తున్నాడు (v.3). యూదా పత్రికకు ఇది సందర్భం.

ఏలయనగా కొందరు రహస్యముగా జొరబడియున్నారు

లిబర్టైన్లు సంఘములోనికి చొరబడ్డారు. “కొందరు ” అనే పదాలతో యూదా ఈ ప్రజలను అగౌరవపరిచాడు ఎందుకంటే వారు సంఘములోకి దొంగతనంగా ప్రవేశించారు. మతభ్రష్టులు వారి విధానంలో మోసపూరితంగా ఉన్నారు. ” జొరబడియున్నారు” అనే గ్రీకు పదం రహస్యంగా జారడం, చొరబడటం అనే ఆలోచనను కలిగి ఉంటుంది. ఇక్కడ చెప్పబడీన క్రియ పక్కకు వెళ్ళడంను తెలుపుతుంది. ఈ పదం ఎల్లప్పుడూ ఏదో ఒక పరిస్థితిని దొంగిలించడాన్ని సూచిస్తుంది. మతభ్రష్టులు ముందు తలుపు ద్వారా లోపలికి రాకుండా పక్క తలుపు ద్వారా జొరబడ్డారు. వారు నిజమైన వారిగా ఉన్నారు కాని వారు నకిలీలు.

ఎవరూ గుర్తించని విధంగా, విధ్వంసక అంశాలు జొరబడి యూదా పత్రిక వ్రాయబడీన సంఘముపై దాడి చేశాయి. ఇది “వారు లోపలికి వస్తారు” అని చెప్పలేదు, కానీ ” రహస్యముగా జొరబడియున్నారు.” అని చెప్పబడింది. వారు అప్పటికే యూదా పత్రిక వ్రాయబడిన కాలమున సంఘములో ఉన్నారు. ఈ మనుషులు మతం ముసుగులో రహస్యంగా తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని తీసుకువచ్చారు. వారు భిన్నమైన సువార్త-మతపరమైన సువార్త తీసుకువస్తున్నట్లు వారు ప్రకటించలేదు. ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ మతం కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు, ఏదో మతపరమైనదిగా అనిపిస్తే అది నిజం అయి ఉండాలి అని అనుకుంటారు. తరచుగా మతపరంగా ఉన్నవారు చాలా ఆహ్లాదకరమైన, వ్యక్తిత్వం గల వ్యక్తులు.

మనలను దాసులుగా చేసికొనవలెనని క్రీస్తు యేసువలన మనకు కలిగిన మన స్వాతంత్యమును వేగు చూచుటకు, రహస్యముగా తేబడి దొంగతనముగా ప్రవేశించిన కపట సహోదరులవలన జరిగినది. … గలతీ 2:4

నియమము:

అబద్ద బొధకులు రహస్యముగా జొరబడుతారు.

అన్వయము:

అబద్ద బొధకులు రహస్యముగా జొరబడుతారు. వారు బోధించే సవాలును నిలబెట్టుకోలేరని వారు భావిస్తున్నందున వారు నమ్మిన దానితో వారు ముందు లేరు. అందుకే వారు సంఘము ప్రక్క తలుపులో ప్రవేశిస్తారు. వారు తెలివిగా ఆధ్యాత్మిక పాముల వలె జారిపోతారు. మతభ్రష్టత్వం ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది.  

20 వ శతాబ్దంలో యూరప్ మరియు ఉత్తర అమెరికాలో మతభ్రష్టులు ప్రధాన తెగలను జయించిన మార్గం-ఇది సనాతన ధర్మాన్ని ప్రారంభించి వేదాంత విషాదంలో ముగిసింది. ఈ మతభ్రష్టులు తాము ఇకపై బైబిలు, క్రీస్తు దేవత్వమును మరియు అద్భుతాలను నమ్మలేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. వారు నాయకత్వంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, సంస్థను కాపాడటానికి మార్గం లేదు. వారు సంఘపు రాజకీయాల్లో మంచివారు; సంఘపు రాజకీయాలు బయటి రాజకీయాల వలె మురికిగా ఉంటాయి. అబద్ద బొధకులు గొర్రెల దుస్తులలో తోడేళ్ళు వలె వస్తారు:

అబద్ధ ప్రవక్తలనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి. వారు గొఱ్ఱెల చర్మములు వేసికొని మీయొద్దకు వత్తురు కాని లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్లు. మత్త 7:15

పైకి భక్తిగల వారివలె ఉండియు దాని శక్తిని ఆశ్రయించనివారునై యుందురు. ఇట్టివారికి విముఖుడవై యుండుము. పాపభరితులై నానావిధములైన దురాశలవలన నడిపింప బడి, యెల్లప్పుడును నేర్చుకొనుచున్నను, సత్యవిషయమైన అనుభవజ్ఞానము ఎప్పుడును పొందలేని అవివేక స్త్రీలయొక్క యిండ్లలో చొచ్చి, వారిని చెరపట్టుకొని పోవువారు వీరిలో చేరినవారు. 2 తిమో 3: 5-6

అపొస్తలుడైన పౌలు భ్రమలో లేడు; అతను బోధించిన వాటిని సిద్ధాంతపరంగా నాశనం చేయడానికి మతభ్రష్టులు తన తర్వాత వస్తారని ఆయనకు తెలుసు.

నేను వెళ్లిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు. మరియు శిష్యులను తమవెంట ఈడ్చుకొని పోవలెనని వంకర మాటలు పలుకు మనుష్యులు మీలోనే బయలుదేరుదురు.కావున నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్లు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతిమనుష్యునికి మానక బుద్ధిచెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొని మెలకువగా ఉండుడి.  అపో.కా.  20: 29-31

Share