Select Page
Read Introduction to 1 Thessalonians Telugu

 

ఇందుచేత నేనును ఇకను నహింపజాలక, శోధకుడు మిమ్మును ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు, మా ప్రయాసము వ్యర్థమైపోయెనేమో అనియు, మీ విశ్వాసమును తెలిసికొనవలెనని అతని పంపితిని.

 

శోధకుడు మిమ్మును ఒకవేళ శోధించెనేమో అనియు,

బైబిల్ అపవాదిని రెండుసార్లు “శోధకుడు” అని పిలుస్తుంది – ఇక్కడ మరియు క్రీస్తు యొక్క శోధనలో (మత్తయి 4: 1-3) అక్కడ యేసును దేవుని ప్రణాళిక నుండి దూరం చేయమని యేసును రప్పించడానికి ప్రయత్నించాడు.

క్రియాశీలక  క్రైస్తవ జీవితాలను గడపకుండా క్రైస్తవులను నిరుత్సాహపరిచేందుకు అపవాది హింసను ఉపయోగించాడు. “శోధకుడు” వారిని మోసపూరితంగా నాశనం చేస్తాడు. దేవుని ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా సాతాను వారి మనస్సులను వదులుతాడు. అతను క్రైస్తవుల వంటి గౌరవప్రదమైన వ్యూహాలను ఉపయోగించడు. క్రైస్తవులు తమను బైబిల్ మరియు చట్టబద్ధమైన వ్యవస్థలకు పరిమితం చేస్తారు. అపవాది తన పాత్రకు అనుగుణంగా వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తాడు.

2 కొరిం  2: 10, 11  “మీరు దేనిగూర్చియైనను ఎవని క్షమించుచున్నారో నేనును వానిని క్షమించుచున్నాను. నేనేమైనను క్షమించియుంటే సాతాను మనలను మోస పరచకుండునట్లు, మీ నిమిత్తము, క్రీస్తు సముఖమునందు క్షమించియున్నాను; సాతాను తంత్రములను మనము ఎరుగనివారము కాము. “

2 కొరిం  11: 3 “సర్పము తన కుయుక్తిచేత హవ్వను మోసపరచినట్లు మీ మనస్సులును చెరుపబడి, క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళతనుండియు పవిత్రత నుండియు ఎట్లయినను తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను.”

ఎఫె  6: 11 “మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.”

1 తి 2: 14 “మరియు ఆదాము మోసపరచబడలేదు గాని, స్త్రీ మోస పరచబడి అపరాధములో పడెను. “

ప్రకటన 12: 9 “కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు, అపవాది యనియు సాతాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడ ద్రోయబడెను; దాని దూతలు దానితోకూడ పడ ద్రోయబడిరి. ”

సూత్రము :

మనలను మోసం చేయడానికి సాతాను కూయుక్తులు ఉపయోగిస్తాడు.

అన్వయము:

మీ దుర్బలత్వాన్ని అపవాది సద్వినియోగం చేసుకుంటాడు. మీ చరిత్ర గురించి వానికి తెలుసు. అతను మీకు ఎక్కడ అంటుకోగలడో అతనికి తెలుసు.

శోధన అనేది ఒక భయంకరమైన విషయం, ముఖ్యంగా సాతాను మరియు మీ పాప సామర్థ్యం రెండూ మీకు వ్యతిరేకంగా చేరినప్పుడు. కొన్ని సమయాల్లో సాతాను మీ కుటుంబంలోకి వెళ్లి వైవాహిక సమస్యలను సృష్టిస్తాడు. అతను శ్రావ్యమైన క్రైస్తవ గృహాలను ద్వేషిస్తాడు. అతను క్రైస్తవ గృహాల పడకగదిపై దాడి చేస్తాడు. ఒకరి నుండి ఒకరు సహవాసము నిలిపివేసే క్రైస్తవులు సాతాను యొక్క ప్రలోభాలలో పడతారు.

1 కొరిం 7: 5 “ప్రార్థనచేయుటకు మీకు సావకాశము కలుగునట్లు కొంతకాలమువరకు ఉభయుల సమ్మతి చొప్పుననే తప్ప, ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి; మీరు మనస్సు నిలుపలేకపోయినప్పుడు సాతాను మిమ్మును శోధింపకుండునట్లు తిరిగి కలిసికొనుడి. ”

సాతాను అపార్థం, క్రూరత్వం మరియు ఆలోచనా రహితతను ప్రేమిస్తాడు. జంటలు ఒకరినొకరు పెద్దగా పట్టించుకోవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు. ఇది జరిగినప్పుడు, వివాహం మీద విరక్తి వస్తుంది మరియు వారు విడిపోతారు. పిల్లలు చూస్తారు. అపవాది దానిని ప్రోత్సహిస్తుంది. అతను మూడవ వ్యక్తిని సన్నివేశంలోకి తీసుకువస్తాడు. ఇది మోసం, అవిశ్వాసం మరియు విరిగిన ఇళ్లకు దారితీస్తుంది.

Share