Select Page
Read Introduction to 2 థెస్సలొనీకయ

 

కాబట్టి సహోదరులారా, నిలుకడగా ఉండి, మా నోటిమాటవలననైనను మా పత్రిక వలననైనను మీకు బోధింపబడిన విధులను చేపట్టుడి.

 

మా నోటిమాటవలననైనను మా పత్రిక వలననైనను

దేవుని వాక్యం క్రైస్తవులకు మౌఖికంగా లేదా వ్రాతపూర్వకంగా ప్రసారం చేయబడుతుంది. క్రైస్తవులు తమ విశ్వాసంలో స్థిరత్వం మరియు పట్టుదలను గ్రంథం బోధించడం ద్వారా లేదా గ్రంథాలను స్వయంగా చదవడం ద్వారా పొందుతారు. ఇది సంఘములో కూర్చుని మీ కాపరి నుండి మౌఖిక బోధనను స్వీకరిస్తున్నా లేదా ఇంట్లో వాక్యాన్ని చదువుతున్నా, ఈ పద్ధతులను పట్టుకోండి.

పరిశుద్ధాత్మ కానన్‌ను పూర్తి చేయడానికి ముందు [బైబిల్‌లో ఉన్న పుస్తకాల జాబితా], దేవుడు కొన్ని ప్రవక్తలకు గ్రంథం వ్రాయబడటానికి ముందు దానిని తెలుసుకోగల సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. కొత్త నిబంధన పూర్తయ్యే ముందు, కొంతమంది ప్రవక్తలు కొత్త నిబంధనలోని సత్యాన్ని మౌఖికంగా తెలియజేశారు. ప్రజలు తాము చేసిన అద్భుతాల ద్వారా తమ ప్రామాణికతను నిర్ధారించవచ్చు. పరిశుద్ధాత్మ కానన్‌ను పూర్తి చేసినప్పుడు, కొత్త నిబంధన ద్యోతకం యొక్క మౌఖిక ప్రసారం అవసరం లేదు.

కల్తీలేని దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకోకపోవడం వల్ల నిజమైన క్రైస్తవ్యము యొక్క అనేక ఆరాధనలు మరియు వక్రీకరణలు నేడు తెరపైకి వచ్చాయి. మనం నమ్మగల ఏకైక నమ్మకమైన బోధ దేవుని వాక్యం. మనము ఆధునిక ప్రవక్తలను లేదా వారి స్వంత అధికారం నుండి మాట్లాడే వారిని విశ్వసించలేము.

” ప్రియులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూర్చి మీకు వ్రాయవలెనని విశేషాసక్తిగలవాడనై ప్రయత్నపడు చుండగా, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసివచ్చెను.” (యూదా  3).

సూత్రం:

దేవుని వాక్యాన్ని సరిగ్గా విభజించాల్సిన బాధ్యత విశ్వాసిపై ఉంది.

అన్వయము:

దేవుని వాక్యం గురించి గంభీరమైన క్రైస్తవులు అపోస్టోలిక్ సంప్రదాయాన్ని సమర్థిస్తారు. ఏ క్రైస్తవుడూ తన క్రైస్తవ జీవితంలో గ్రంథ సూత్రాలను అనుభవించడానికి నిరంతరం అన్వయించకుండా నిలబడలేడు. దేవుని వాక్య సూత్రాలను విడిచిపెట్టిన క్రైస్తవులు వారి విశ్వాసాలలో మరియు ప్రభువుతో వారి నడకలో అస్థిరత్వం కోసం తల వహిస్తారు. వారు తమ క్రైస్తవ జీవితంలో బలహీనంగా ఉంటారు.

” లేఖనములయందు మీకు నిత్యజీవము కలదని తలంచుచు వాటిని పరిశోధించుచున్నారు, అవే నన్నుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి.”(యోహాను 5:39).

గతంలో స్థిరత్వం ఉన్న చాలా మంది క్రైస్తవులు సాతాను అబద్ధాలకు పడిపోయారు. వ్యాపారంలో కంటే భక్తి జీవితములో ఎక్కువ మంది నకిలీలు ఉన్నారు. దేవుని ప్రజలు చాలా అమాయకులు మరియు నమ్మదగినవారు, క్రైస్తవ ప్రపంచం అంతటా వ్యాపించే ప్రతి ఆధ్యాత్మిక వ్యాధికి వారు గురవుతారు. సాతాను త్వరగా వారిని దోషంలోకి నెట్టాడు మరియు వారు క్రీస్తు కారణము విషయములో ఓడిపోయారు.

కల్టిక్ నకిలీలందరూ బైబిల్‌ని ఉపయోగిస్తారు. వారు బైబిల్‌ను ఉటంకిస్తారు, కానీ వారు దానిని సందర్భం నుండి బయటకు తీస్తారు. వాక్యమును సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి అవసరమైన వ్యత్యాసాలను వారు సరిగ్గా విభజించరు. మనం బైబిల్‌ను దాని సందర్భంలో, లైన్‌లో లైన్‌లో అధ్యయనం చేయాలి, అది చెప్పే దానికి నమ్మకంగా ఉండాలి.

” దేవునియెదుట యోగ్యునిగాను, సిగ్గుపడ నక్కరలేని పనివానిగాను, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను నిన్ను నీవే దేవునికి కనుపరచు కొనుటకు జాగ్రత్తపడుము. “ (2 తిమోతి 2:15).

మనం విన్నదానికి మనము జవాబుదారీగా ఉంటాము. మనం నమ్ముతున్న దానికి మనము కూడా జవాబుదారీగా ఉంటాము. తన వాక్యం యొక్క నమ్మకమైన వివరణను విన్న తర్వాత మనం సత్యాన్ని సరిగ్గా గ్రహించాలని దేవుడు ఆశించాడు.

మనం మన జీవితంలోకి మార్చుకోవడం కంటే మనందరికీ ఎక్కువ తెలుసు. మన జీవితాలు ఎల్లప్పుడూ మనకు తెలిసిన వాటిని పట్టుకునే ప్రక్రియలో ఉంటాయి. సత్యాన్ని అనుభవంలోకి అనువదించకుండా కేవలం సూత్రాలను నేర్చుకోవడంలో ప్రమాదం ఉంది. ఏదైనా తప్పు తప్పే.

Share