Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

సమయము సమీపించినది గనుక ఈ ప్రవచనవాక్యములు చదువువాడును, వాటిని విని యిందులో వ్రాయబడిన సంగతులను గైకొనువారును ధన్యులు.

 

సమయము సమీపించినది గనుక

ఇక్కడ “సమయం” అనే పదం, ముగింపు యొక్క ఒక ప్రత్యేక సమయం సూచిస్తుంది. మన జీవితాలకు ప్రకటన చదవడానికి మరియు అన్వయించడానికి ప్రేరణ క్రీస్తు రాక యొక్క సామీప్యత (22:6; 10, 12, 20).

ఇక్కడ “సమీపము” అనే భావ౦ కాల౦లోని సన్నిహితత్వ౦ కాదు, ప్రవచనార్థక ప్రకటన సమీప౦లో ఉ౦ది. ప్రకటన గ్ర౦థ౦లోని ప్రవచనాలు సామీప్యత నెరవేర్పుకు తీసుకెళ్తాయి. ఈ గ్రంథము యొక్క ప్రవచనాలు అసన్నమైనవి (రోమా 13:12; యాకోబు 5:8). దేవుడు వాటిని నెరవేర్చడానికి ముందుగా ఏదీ జరుగవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు.

రాత్రి చాల గడచి పగలు సమీపముగా ఉన్నది గనుక మనము అంధకారక్రియలను విసర్జించి, తేజస్సంబంధమైన యుద్ధోపకరణములు ధరించుకొందము. (రోమా 13:12)

ప్రభువురాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరును ఓపిక కలిగియుండుడి, మీ హృదయములను స్థిరపరచు కొనుడి.(యాకోబు 5:8)

అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమైయున్నది. కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధిగలవారై, ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. (1పేతురు 4:7)

సామీప్యత అను ఆలోచన ఇది కలిగి ఉన్నది. ఇది సమయం ఆసన్నమైందని అర్థం కావవసరము లేదు. ” సమీపించినది” అనే పదానికి అర్థం  ‘సంభవించే.’ ప్రభువు వచ్చే ముందు ఏ ప్రవచనమును నెరవేర్చాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకో కొన్ని నిమిషాల్లో ఆయన రావచ్చు లేదా మరో వందేళ్ళు కూడా రాక పొవచ్చు. దేవుని ప్రవచనార్థక కార్యక్రమ౦లోని  తర్వాతి స౦ఘటన ఇది.

యేసు రావడం నేడు జరగవచ్చు. యేసు తిరిగి వచ్చే ము౦దు ఏ ప్రవచన౦ నెరవేరాల్సిన అవసరత లేదు. అ౦దుకే అపొస్తలులు యేసు కోస౦ తమ జీవిత కాలాల్లో తిరిగి రావాలని చూసారు. వారు నిరాశకు గురయ్యారు కానీ పొరపాటు పడలేదు.

నియమము:

యేసు ఏ క్షణమైనా రావచ్చు కాబట్టి, మన౦ ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యస్థితి కలిగి  ఉ౦డాలి.

అన్వయము:

యేసు వచ్చినప్పుడు, ఆయనను కలవడానికి సిద్ధపడుటకు మనకు సమయ౦ ఉండదు. ఆయన వచ్చే సమయం మనం తెలుసుకోలేము. మన శత్రువుతో విరోధాలను పాతిపెట్టే సమయం మనకు ఉండదు. మనము ఉన్న స్థితిలోనే మనలను కొనిపోతాడు. సంఘము ఎత్తబడుటకు ఏ సంకేతం ఇవ్వడు. అది రాత్రియందు దొంగ వచ్చినట్లుగా, అప్రకటితంగా, అహేలికంగా, క్షణకాలములో జరుగుతుంది. ప్రతిఫలం పొందుటకు లేదా ప్రతిఫలం కోల్పోవడం కొరకు ఆయన మనల్ని కొనిపోతాడు.

మన పౌరస్థితి పర లోకమునందున్నది; అక్కడనుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను రక్షకుని నిమిత్తము కనిపెట్టుకొనియున్నాము.౹ 21సమస్తమును తనకు లోపరచుకొనజాలిన శక్తినిబట్టి ఆయన మన దీనశరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమ రూపము గలదానిగా మార్చును. (ఫిలిప్పి 3:20, 21)

ఒకవేళ యేసు నేడు వస్తే, క్యాన్సర్ మరియు పక్షవాతంతో ఉన్న వారందరికీ వారి శరీరాలు క్షణకాలంలో మారిపోతాయి, పక్షవాతం నుండి ఒక క్షణంసమయములో సంపూర్ణ ఆరోగ్యము కలుగుతుంది.

Share