Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూ నివా సులను శోధించుటకు లోకమంతటిమీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేనును నిన్ను కాపాడెదను.

 

యేసు ఇప్పుడు శ్రమలో పట్టుదలతో ఉన్నవారికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు.

నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి

పై పదబంధాన్ని ” నా ఓర్పు విషయమైన మాట” అని అనువదించవచ్చు. విరుద్ధమైన వ్యక్తులతో క్రీస్తు పట్టుదలతో సమానమైన విరుద్ధమైన ప్రపంచాన్ని భరించడానికి ఇది ఈ క్రొత్త నిబంధన బోధనను సూచిస్తుంది (2 వ 3: 5; హెబ్రీ 12: 3). వారు శ్రమను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఫిలడెల్ఫియా సంఘము వాక్యానికి నమ్మకంగా ఉంది. వారు యేసు పట్టుదలను కలిగి ఉన్న పట్టుదల మాటను అనుసరించారు. పరీక్షల మధ్య ఈ పట్టుదల యేసుకు సేవ చేస్తుంది. వారు అనైతిక అన్యమత ఆరాధన యొక్క సమ్మోహనానికి పడలేదు.

” గైకొంటివి” అనే పదానికి అర్ధం భరించడం . ఫిలడెల్ఫియాలోని సంఘము, వారి ప్రభువు వలె అక్కడ నిలబడ్డారు. వారు ఒత్తిడిలో ఉండటానికి క్రీస్తు ఆజ్ఞను పాటించారు. వారు తమ చుట్టూ ఉన్న ప్రలోభాలకు, ఒత్తిళ్లకు గురికాలేదు. ఈ పరిస్థితి ఈ వచనము యొక్క వాగ్దానాన్ని చెల్లుబాటు చేస్తుంది. వారు ధైర్యమైన పట్టుదల, అణచివేత ఒత్తిడిలో వాక్యానికి సత్యంగా ఉండగల సామర్థ్యం. ఆ పట్టుదల వాక్యము నుండి వచ్చింది. క్రీస్తుతో వ్యవహరించే వాక్యానికి నమ్మకంగా అతుక్కుపోయిన వ్యక్తులు వీరు (1 కొరిం 1:23). వారు ఆయన నామమును ఎప్పుడూ ఖండించలేదు. 

గనుక భూనివాసులను శోధించుటకు

యుద్ధం, ద్రవ్యోల్బణం, కరువు మరియు ప్లేగు యొక్క రాబోయే సమయం ఉంది. యేసు తన ధర్మబద్ధమైన కోపాన్ని వ్యక్తం చేస్తాడు. అదృష్టవశాత్తూ, సంస్థాగత సంఘము యొక్క ఎత్తబడుట ఈ సంఘటనలకు ముందు ఉంటుంది. 

లోకమంతటిమీదికి రాబోవు

” రాబోవు” అనే పదాలు ఉద్దేశ్యం మరియు అవసరం రెండింటినీ సూచిస్తాయి మరియు అందువల్ల ఏమి జరుగుతుందో దాని యొక్క నిశ్చయత. ఇది ప్రయోజనం, నిశ్చయత, బలవంతం లేదా అవసరం యొక్క మాట. గ్రీకు పదం భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక సమయంలో సంభవించే ఆలోచనను ఇస్తుంది, అది మరొక సంఘటన తరువాత మరియు దానికి దగ్గరి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. భవిష్యత్ పరిణామాలకు సంబంధించి ” ఉండడంఅనివార్యం కావడం ” అనే పదాన్ని మనం అనువదించవచ్చు – ” ఉండాలి.” దేవుడు భవిష్యత్తులో అనివార్యమైన దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు .  దేవుడు ఏదో చేయబోతున్నాడు. దేవుడు ప్రపంచానికి ఒక నమూనా ఏర్పాటుచేస్తున్నాడు. 

” లోకమంతటిమీదికి” అనే పదాలు ఈ కష్టాల పరిధిని సూచిస్తాయని గమనించండి . ఇది ప్రపంచవ్యాప్త ప్రతిక్రియ. 

శోధన కాలములో నేనును నిన్ను కాపాడెదను.

” శోధన కాలములో ” అనేది మహాశ్రమ యొక్క తీర్పు (6-19 అధ్యాయాలు). “ఉంచుట” మరియు “నుండి” అనే ఆంగ్ల పదాలకు గ్రీకులో ఒక పదం ఉంది. ఇది రెండు పదాలతో కూడిన సమ్మేళనం పదం: ఉంచండి మరియు బయట ఉంచండి . “నుండి” [వాచ్యంగా,  వెలుపల] అనే పదం ఈ సంఘము మహాశ్రమ కాలానికి కూడా ప్రవేశించదని సూచిస్తుంది. ఈ ఒక కాపలా  ద్వారా రక్షించడము .   మహాశ్రమలో ఉన్నవారు ఈ కష్ట సమయములో స్పష్టంగా వెళతారు (7: 4). అనుమితి ప్రకారం, విచారణ గంటకు ముందే దేవుడు సంఘమును కొనిపోయి ఉండాలి . యేసు మెస్సీయ అని ఇశ్రాయేలు దృష్టిని ఆకర్షించడం మహాశ్రమల ఉద్దేశము. 

దేవుడు ఈ సంఘమును శ్రమల నుండి కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ” శోధన కాలములో” నుండి తప్పిస్తాడు. శ్రమల నుండి మనలను విడిపించడమే కాదు, ఒక నిర్దిష్ట విచారణ సమయం నుండి ఆయన మనలను విడిపిస్తాడు . మనము దీనిని మహాశ్రమల కాలం అని పిలుస్తాము. ఇది ప్రపంచంలో అపూర్వమైన ప్రపంచ విచారణ యొక్క సమయం (దాని 12: 1; యిర్మియ 30: 7; మత్త 24:21; 1 తెస్సా1: 9,10; 5: 9,10). సంఘమును ఈ శ్రమల నుండి రక్షిస్తానని యేసు వాగ్దానం చేశాడు. 

సూత్రం: 

క్రైస్తవులు మహాశ్రమల ద్వారా వెళ్ళరు.

అన్వయము:

ఒక ఫుట్‌బాల్ కోచ్ క్వార్టర్‌బ్యాక్‌తో చెబితే అతన్ని ఆట నుండి తీసుకోబోతున్నానని చెప్పడం కంటే భిన్నమైన ఆట నుండి అతన్ని తీసుకెళ్తున్నానని చెప్పాడు. కష్టాల నుండి మనలను ఉంచడం మన ప్రకరణంలోని ఆలోచన. సంఘము ఎన్నడూ మహాశ్రమలో ప్రవేశించదు. అపూర్వమైన మతభ్రష్టుల కాలం నుండి మరియు ప్రపంచం ఇప్పటివరకు తెలిసిన భయానక గొప్ప కాలం నుండి మనం ఉంచబడతాము. 

ప్రతిక్రియ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ ఉనికి భూమి నుండి తొలగించబడుతుంది (2 థెస్స 2: 1-12). ప్రపంచాన్ని అధ్వాన్నంగా ఉండకుండా నిరోధించేవాడు ఆయనే. తండ్రి ఆయనను తొలగించిన తర్వాత, చెడులన్నీ ప్రవేశిస్తాయి. అబద్దమైన మతం తెరపైకి వస్తుంది. ఏడు సంవత్సరాలలో ప్రపంచం మతం ద్వారా తనను తాను నాశనం చేస్తుంది. మతం మానవ స్వేచ్ఛను నాశనం చేస్తుంది. ఈ రోజు కూడా ప్రపంచంలో చెడు యొక్క మూలం మతం.    

Share