Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

పూర్వమందు యూదమతస్థుడనై యున్నప్పుడు నేను దేవుని సంఘమును అపరిమితముగా హింసించి నాశనముచేయుచు

 

పూర్వమందు యూదమతస్థుడనై యున్నప్పుడు

పౌలు తాను క్రైస్తవుడై ఉ౦డడానికి ము౦దు తన “ప్రవర్తన” గురి౦చి మాట్లాడుతూ, 13, 14 వచనాల్లో యూదా మత౦లో నాయకుడుగా ఉ౦డడ౦ గురి౦చి మాట్లాడాడు. పౌలు ఉన్నత పదవిగల మతనాయకుడు (ఫిలిప్పీయులకు 3:5-6). ఆయన ప్రవర్తన, క్రైస్తవల ను౦డి సువార్త ఆయన వద్దకు రాలేదు అని సూచిస్తుంది. అతను క్రైస్తవుడు కావడానికి ముందు నరనరాలలో ధర్మశాస్త్రవాదిగా ఉన్నాడని తెలుస్తుంది.

నేను దేవుని సంఘమును అపరిమితముగా హింసించి

పౌలు హేరోదు అగ్రిప్పకు క్రైస్తవులను హి౦సి౦చడాన్ని అపొస్తలుల కార్యములు 26:9-11లో వివరి౦చాడు. పౌలు అలుపెరగని ప్రాతిపదికన సంఘమును హి౦సి౦చాడని గ్రీకులొ ఉపయోగించిన పదము సూచిస్తో౦ది. ఆయన కాలంలో అతను ఒక నికృష్టమైన యూద తీవ్రవాది. అతడు ప్రతి సందర్భమున సంఘమును వెంబడించెను (అ.కా.9:4).

ఒక పరిసయ్యునిగా పౌలు దేవుని కోస౦ జీవి౦చే౦దుకు ఒక మార్గ౦గా నియమాలకు కట్టుబడి ఉ౦డేవాడు. ధర్మశాస్త్రవాదనలో మినహాయింపు చూడలేదు. కృపచేత రక్షణ అనే అభిప్రాయానికి ఆయన రాలేదు. ఇప్పుడు, క్రైస్తవునిగా పౌలు కృపను కనుగొన్నాడు, అది తన జీవిత౦లో ఉన్న ఒకే ఒక అనురక్తి.

నాశనముచేయుచు

పౌలు సంఘమును హి౦సి౦చడానికి అది చాలలేదు, దాన్ని “నాశన౦” చేయాలని ఆయన కోరుకున్నాడు[ వ్యర్థ౦] లౌకిక గ్రీకు ఈ పదాన్ని ఒక నగరాన్ని నాశనం చేయడానికి లేదా ఒక పట్టణమును నాశనం చేయడానికి ఉపయోగించింది. పౌలు ఒక సనాతన హి౦సదారుగా, సంఘమునకు ఒక మౌళిక విధానాన్ని అన్వయి౦చాలనుకున్నాడు. దేవుని సంఘమును నిరంతరము నాశనము చేయుచుండెను (అ.కా.9:21; 22:4; 26:10,11; 1 తిమోతి 1:12-15).

” సౌలయితే ఇంటింట జొచ్చి, పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొనిపోయి, చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడుచేయుచుండెను.” (అపో. 8:3).

” సౌలు ఇంకను ప్రభువుయొక్క శిష్యులను బెదరించు టయును హత్యచేయుటయును తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రధానయాజకునియొద్దకు వెళ్లి యీ మార్గమందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలనైనను కనుగొనినయెడల, వారిని బంధించి యెరూషలేమునకు తీసికొని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజములవారికి పత్రికలిమ్మని అడిగెను.” (అపో. 9:1-2).

సూత్రం:

ధర్మశాస్త్రవాదము అనేది మన సామర్థ్యముపై ఆధారపడి ఉన్నది; కృప క్రీస్తు యొక్క నెరవెర్పులో ఆధరపడి ఉంటుంది.

అనువర్తనం:

ధర్మశాస్త్రవాదము దేవుని ఆమోదాన్ని క్రియల ద్వారా పొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కృప దేవుని కార్యములో ఉంటుంది. దేవుడు చేసినట్లయితే, అప్పుడు దేవుడు మహిమపొందుతాడు. మనం చేసినట్లయితే, అప్పుడు మనకు మహిమ లభిస్తుంది.

దేవుని ఆమోదాన్ని స౦పాది౦చుకోవడానికి కృషి చేసే వ్యక్తులు, క్రియల ద్వారా అ౦తగా పనిచేయలేరు. దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొ౦దడానికి వారు తగిన౦తగా కొలమానములో ఉన్నారో లేదో వారికి తెలియదు. రక్షణ కోస౦ లేదా పరిశుద్ధత కోస౦ దేవుని ఏర్పాటును వినయ౦గా అ౦గీకరి౦చేవారు, యేసు మన కోస౦ మరణి౦చి, క్రైస్తవ జీవితానికి అవసరమైనవాటి నన్నిటిని సమకూర్చాడని గుర్తు౦చుకో౦డి.

క్రైస్తవ్యము యొక్క మహిమ క్రీస్తు మనకొరకు చేసిన దానినియందు మనకు కనబడును. క్రీస్తునందు దేవుడు మీకొరకు చేసిన దానియందు మీరు ఆనుకొనుచున్నారా?

Share