Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

అయితే మూడుదినములన్నరయైన పిమ్మట దేవునియొద్ద నుండి జీవాత్మ వచ్చి వారిలో ప్రవేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి; వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము కలిగెను. అప్పుడుఇక్కడికి ఎక్కిరండని పరలోకమునుండి గొప్ప స్వరము తమతో చెప్పుట వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శత్రువులు వారిని చూచిరి. గడియలోనే గొప్ప భూకంపము కలిగినందున పట్టణములో పదియవభాగము కూలిపోయెను. భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచ్చిరి. మిగిలినవారు భయాక్రాంతులై పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి. రెండవ శ్రమ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శ్రమ త్వరగా వచ్చుచున్నది

 

11:11

అయితే మూడుదినములన్నరయైన పిమ్మట దేవునియొద్ద నుండి జీవాత్మ వచ్చి వారిలో ప్రవేశించెను గనుక వారు పాదములు ఊని నిలిచిరి,

సంబరాలు చేసుకుంటుండగా ప్రపంచమంతా దిగ్భ్రాంతి పాలయ్యేలా చనిపోయిన ఇద్దరు సాక్షులు లేస్తారు. వారి ప్రపంచవ్యాప్త సంబరాలు అకస్మాత్తుగా ఆగిపొతాయి. దేవుడు తానే వారిని మరణం నుండి లేపాడని రుజువు చేయడానికి మూడున్నార దినములు వేచి యున్నాడు.

ఈ సంఘటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెలివిజన్‌లో మూడున్నర రోజులు ప్రసారం అవుతుందని మీరు ఊహించగలరా? ఈ రెండు మృతదేహాలపై వారి కెమెరాలను కేంద్రీకరించిన తరువాత, వారు మరణం నుండి లేస్తారు. ఇది సంచలనాత్మకంగా ఉంటుంది .

వారిని చూచిన వారికి మిగుల భయము కలిగెను.

ఈ ఆరోహణను గమనించిన వారిలో గొప్ప భయం ఏర్పడింది. క్షణకాలంలో ప్రపంచమంతా సంబరాల నుండి తీవ్ర భయభ్రంతుల పాలయ్యింది. ఈ భయం వారిని ఏకైక సమాధానమైన క్రీస్తు వైపు తిరిగేలా చేయదు.

11:12

అప్పుడుఇక్కడికి ఎక్కిరండని పరలోకమునుండి గొప్ప స్వరము తమతో చెప్పుట వారు విని, మేఘారూఢులై పరలోకమునకు ఆరోహణమైరి; వారు పోవుచుండగా వారి శత్రువులు వారిని చూచిరి.

దేవుడు ఇద్దరు సాక్షులను పరలోకానికి తరలించాడు. ఈ ఇద్దరు సాక్షుల దేహాలు పరలోకానికి ఎక్కినప్పుడు వారిని అనుసరిస్తున్నకెమెరా సిబ్బందిని చీత్రీకరించుకోండి! సాక్షుల శత్రువులు సాక్షుల పునరుజ్జీవం మరియు ఆరోహణను తేరి చూస్తారు. దేవుడు ఇలా చేశాడని వారు గుర్తించారు, అయినప్పటికీ వారు తమ హృదయాలను ఆయన నుండి కఠినతరం చేశారు. ప్రజలు దేవుని పట్ల, ఆయన చిత్తం పట్ల ప్రతికూలంగా మారినప్పుడు ఇది జరుగుతుంది.మన పాపాలకు క్రీస్తు మరణాన్ని విశ్వసించే మనం కూడా ఆరోహణను అనుభవిస్తాము. ఇది మా గమ్యం. మరణం క్రైస్తవుడి పై అధికారం చేయదు. మరణమే ఓడిపోతుంది.

11:13

గడియలోనే గొప్ప భూకంపము కలిగినందున పట్టణములో పదియవభాగము కూలిపోయెను. భూకంపమువలన ఏడువేలమంది చచ్చిరి. మిగిలినవారు భయాక్రాంతులై పరలోకపు దేవుని మహిమపరచిరి.

అదే గంటలో, ఒక గొప్ప భూకంపం యెరూషలేము నగరంలో పదోవంతుని చంపుతుంది. యెరూషలేము ఒక పెద్ద భౌగోళిక లోపం మీద కూర్చుంది. ఇద్దరు సాక్షులను చంపినందుకు ఇది దేవుని ప్రతీకారము .

ఈ దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు కొంతమంది దేవుని వైపు తిరుగుతారు. అయితే, ఇది కేవలం దేవుని శక్తిని అంగీకరించడం కావచ్చు .

11:14

రెండవ శ్రమ గతించెను; ఇదిగో మూడవ శ్రమ త్వరగా వచ్చుచున్నది

సత్యాన్ని స్వీకరించని కారణాన మూడవ శ్రమ మనుష్యులందరిని సాతాను వద్దకు బదిలీ చేస్తుంది(13 వ అధ్యాయం)

ఈ వచనం 10:1 లో ప్రారంభమైన అంతరాయాన్ని ముగించింది. తరువాతి వచనంతో ప్రారంభించి, దేవుడు పుస్తక క్రమాన్ని ఏడవ బూరతో తిరిగి ప్రారంభిస్తాడు. ఏడవ బూర క్రీస్తు రెండవ రాకడకు మనలను తీసుకువెళుతుంది.  ఆరవ బూర ముగిసిన వెంటనే ఏడవ బూర వస్తుంది.

ప్రిన్సిపల్:

గొర్రెలు గొర్రెలకు జన్మనిస్తాయి.

అప్లికేషన్:

క్రైస్తవ్యం యొక్క గొప్ప శత్రువు తప్పుడు మతం. మతం ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్ని వక్రీకరిస్తుంది. ఇది క్రైస్తవునికి గొప్ప శత్రువు. మతం యొక్క చాలా భాగం మధురంగా మరియు కాంతిగా తనను తాను చిత్రీకరిస్తున్నప్పటికీ, దానిలో ఎక్కువ భాగం నాశనమే. సాతాను యొక్క అబద్ధాలకు, సందేశానికి విరుద్ధంగా ఉన్న క్రైస్తవ సాక్ష్యాలు ఎల్లప్పుడూ హింసను అనుభవిస్తాయి.

విశ్వాసులు క్రీస్తును మన స్వంత భాషలో మరియు సంస్కృతిలో పంచుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు. గొర్రెల కాపరులు గొర్రెపిల్లలకు జన్మనివ్వరు , కానీ గొర్రెలు గొర్రెలకు జన్మనిస్తాయి. పాస్టర్ మరియు వృత్తి పరంగా సంఘ నాయకులు గొర్రెలకు జన్మనివ్వడానికి వారి గొర్రెలపై ఆధారపడాలి. సమాజంలోని ప్రజలు వారి సాక్ష్యాలకు ప్రకటించకపోతే, ఆ స్థానిక సంఘం ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశించదు.

Share