Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

ఘటసర్పము తాను భూమిమీద పడద్రోయబడి యుండుట చూచి, మగశిశువును కనిన స్త్రీని హింసిం చెను; అందువలన ఆమె అరణ్యములో ఉన్న తన చోటికి ఎగురునట్లు గొప్ప పక్షిరాజు రెక్కలు రెండు ఆమెకు ఇయ్యబడెను. అచ్చట సర్పముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒకకాలము కాలములు అర్ధకాలము పోషింపబడును. కావున స్త్రీ, ప్రవాహమునకు కొట్టుకొని పోవలెనని సర్పము తన నోటినుండి నీళ్లు నదీప్రవాహముగా ఆమె వెనుక వెళ్లగ్రక్కెనుగాని భూమి స్త్రీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఘటసర్పము, తన నోటనుండి గ్రక్కిన ప్రవాహమును మ్రింగివేసెను. అందుచేత ఘటసర్పము ఆగ్రహము తెచ్చుకొని, దేవుని అజ్ఞలు గైకొనుచు యేసునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచు ఉన్న వారైన ఆమె సంతానములో శేషించిన వారితో యుద్ధము చేయుటకై బయలువెడలి సముద్రతీరమున నిలిచెను. ”

 

12:13

ఘటసర్పము తాను భూమిమీద పడద్రోయబడి యుండుట చూచి, మగశిశువును కనిన స్త్రీని హింసిం చెను (ప్రకటన 12:13).

దేవుడు సాతానును పరలోకము  నుండి భూమి మీదకు పడద్రోసాడు. “భూమి” దూతల సంఘర్షణను మరియు ఆ సంఘర్షణలో మనిషి యొక్క శోధనపై దేవుడు పనిచేసే రంగస్థలం. ఆ కార్యక్రమంలో ఇశ్రాయేలు  ఒక ప్రధాన పాత్రధారి.

ఇశ్రాయేలు  ( స్త్రీ ) ను ఇక్కడ హింసించడం గొప్ప మహాశ్రమలకు ప్రారంభం.

12:14

అందువలన ఆమె అరణ్యములో ఉన్న తన చోటికి ఎగురునట్లు గొప్ప పక్షిరాజు రెక్కలు రెండు ఆమెకు ఇయ్యబడెను. అచ్చట సర్పముఖమును చూడకుండ ఆమె ఒకకాలము కాలములు అర్ధకాలము పోషింపబడును (ప్రకటన 12:14).

సాతాను నుండి పారిపోవడానికి దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు ప్రత్యేక అతీంద్రియ శక్తులను ఇచ్చాడు (మత్తయి 24:16). వీరు శ్రమలకాలం మొదటి భాగంలో యేసును మెస్సీయగా అంగీకరించిన యూదులు (మత్తయి 24:14). దేవుడు ఎల్లప్పుడూ దైవిక శేషాన్ని సంరక్షిస్తాడు .

ఇశ్రాయేలును  సాతాను హింసించు కాలపరిమితి “ఒక కాలము కాలములు అర్ధకాలము.”  ఇది మూడున్నర సంవత్సరాలు (దానియేలు 7:25; 12: 7).

12:15

కావున స్త్రీ, ప్రవాహమునకు కొట్టుకొని పోవలెనని సర్పము తన నోటినుండి నీళ్లు నదీప్రవాహముగా ఆమె వెనుక వెళ్లగ్రక్కెను(ప్రకటన 12:15).

ఈ “ప్రవాహము” క్రీస్తువిరోధి పంపిన సైనికుల భారీ ప్రవాహము కావచ్చు . సాతాను ఇశ్రాయేలు శేషాన్ని భూమి పై నుండి నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు.

12:16

భూమి స్త్రీకి సహకారియై తన నోరు తెరచి ఘటసర్పము, తన నోటనుండి గ్రక్కిన ప్రవాహమును మ్రింగివేసెను (ప్రకటన 12:16).

దేవుడు ప్రకృతిలో జోక్యం చేసుకున్నాడు మరియు క్రీస్తువిరోధి సైన్యాల యొక్క ఈ అపాయం నుండి ఇశ్రాయేలును అతీంద్రియంగా విడిపించాడు.

12:17

అందుచేత ఘటసర్పము ఆగ్రహము తెచ్చుకొని, దేవుని అజ్ఞలు గైకొనుచు యేసునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచు ఉన్న వారైన ఆమె సంతానములో శేషించిన వారితో యుద్ధము చేయుటకై బయలువెడలి సముద్రతీరమున నిలిచెను (ప్రకటన 12:17).

“శేషం” అనే పదానికి మిగిలిన అని అర్ధం . ఇది దైవిక శేషం. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తనకోసం దైవిక శేషాన్ని ఉంచుతాడు. వీరు స్పష్టంగా శ్రమలకాలపు పరిశుద్ధులు.

నియమము :

దేవుడు తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎలా గడుపుతున్నాడనే దానిపై దూతల సంఘర్షణను పరిష్కరించమని క్రైస్తవులను పిలుస్తాడు.

అన్వయము:

ఈ భాగం సాతాను గురించి చాలా సమాచారం ఇస్తుంది. సాతాను గురించి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి, వీటిలో చాలావరకు వాడి నుండే ఉద్భవించాయి. చాలా మంది సాతాను నరకంలో ఉన్నాడని అనుకుంటారు. కానీ కాదు. వాడు ఎన్నడూ లేడు. రాబోయే రోజులలో దేవుడు వాడిని నరకంలో పడవేస్తాడు, కాని వాడు ప్రస్తుతం నరకంలో లేడు. ఇతర వ్యక్తులు అపవాదిని ఎర్రటి రాక్షసుడిగా శూలపు తోక, చీలిన డెక్కలు, కొమ్ములు మరియు శూలముతో చిత్రీకరిస్తారు. అది కూడా ఒక కట్టుకథ.

అపవాది తనను తాను వక్రీకరించడానికి ఇష్టపడతాడు, తద్వారా మనము అసలు విషయమునుండి తప్పిపోతాము. వాస్తవం ఏమిటంటే, పడిపోయిన దూతలు ( దయ్యములు) మన క్రైస్తవ జీవితాలను అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సమస్యలను మనము ఎదుర్కొంటున్నాము . దేవుడు మనలను ఇక్కడ భూమిపై ఉంచడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే, మనము సాతానుకు పడవలసిన అవసరం లేదని చూపించడం. సాతానును మరియు అతని ప్రలోభాలను అధిగమించినవానిగా యేసు ప్రధాన ఉదాహరణ.

Share