Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెల్లని మేఘము కనపడెను. మనుష్యకుమారుని పోలిన యొకడు మేఘముమీద ఆసీనుడైయుండెను ఆయన శిరస్సుమీద సువర్ణకిరీటమును, చేతిలో వాడిగల కొడవలియు ఉండెను. అప్పుడు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచ్చిభూమి పైరుపండి యున్నదికోతకాలము వచ్చినది, నీ కొడవలిపెట్టి కోయుమని గొప్ప స్వరముతో మేఘముమీద ఆసీనుడైయున్న వానితో చెప్పెను. మేఘముమీద ఆసీనుడై యున్నవాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి పైరు కోయబడెను. ఇంకొక దూత పరలోకమునందున్న ఆలయములోనుండి వెడలివచ్చెను; ఇతనియొద్దను వాడిగల కొడవలియుండెను. మరియొకదూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచ్చెను. ఇతడు అగ్నిమీద అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలిగలవానిని గొప్ప స్వరముతో పిలిచిభూమిమీద ఉన్న ద్రాక్షపండ్లు పరిపక్వమైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెట్టి దాని గెలలు కోయుమని చెప్పెను. కాగా దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనున్న ద్రాక్షపండ్లను కోసి, దేవుని కోపమను ద్రాక్షల పెద్ద తొట్టిలో వేసెను. ఆ ద్రాక్షలతొట్టి పట్టణమునకు వెలుపట త్రొక్కబడెను; నూరు కోసుల దూరము గుఱ్ఱముల కళ్లెముమట్టుకు ద్రాక్షల తొట్టిలోనుండి రక్తము ప్రవహించెను.” 

 

ఈ అధ్యాయం యొక్క మిగిలిన భాగం మనుష్యకుమారుని తీర్పును చూపుతుంది.

14:14

మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో తెల్లని మేఘము కనపడెను. మనుష్యకుమారుని పోలిన యొకడు మేఘముమీద ఆసీనుడైయుండెను ఆయన శిరస్సుమీద సువర్ణకిరీటమును, చేతిలో వాడిగల కొడవలియు ఉండెను.

మనిషి రంగములో ఉన్నాడు, కాని ఈ తీర్పు దేవుడు రంగములోకి దిగే సమయం . అన్ని తీర్పులకు క్రీస్తు హక్కును కలిగి ఉన్నాడు (యోహాను 5:27).

“కిరీటం” అనే పదం విజేత కిరీటం. ఈ పంట కోత మీద ఆయనకు హక్కు ఉంది. యేసు విజయం సాధించబోతున్నాడు. ఆయన తీర్పు యొక్క పదునైన, కఠినమైన కొడవలి ద్వారా విజయం సాధిస్తాడు. ఆయన తన పొలాలను పూర్తిగా కోస్తాడు. ఇది ప్రభువైన యేసు శక్తితో మరియు గొప్ప మహిమతో వస్తున్న దర్శనం.

14:15

అప్పుడు మరియొక దూత దేవాలయములోనుండి వెడలివచ్చిభూమి పైరుపండి యున్నదికోతకాలము వచ్చినది, నీ కొడవలిపెట్టి కోయుమని గొప్ప స్వరముతో మేఘముమీద ఆసీనుడైయున్న వానితో చెప్పెను .

“పూర్తిగా పండినది” అనే పదం అప్రమాణికమైన అర్థాన్ని కలిగి ఉంది. సాహిత్యపరంగా, దాని అర్థం ఎండిపోయి, వాడిపోవుట. ఈ పంట వాడిపోయేటంతగా పండింది.

14:16

మేఘముమీద ఆసీనుడై యున్నవాడు తన కొడవలి భూమిమీద వేయగా భూమి పైరు కోయబడెను.

మనుష్యకుమారుని తీర్పు వేగంగా మరియు వెంటనే ఉంటుంది.

14:17

ఇంకొక దూత పరలోకమునందున్న ఆలయములోనుండి వెడలివచ్చెను; ఇతనియొద్దను వాడిగల కొడవలియుండెను.

మరొక దేవదూత మరొక అరిష్ట ప్రకటనతో వస్తాడు. ఇది తుది పంటకోత తీర్పు.

14:18

మరియొకదూత బలిపీఠమునుండి వెడలి వచ్చెను. ఇతడు అగ్నిమీద అధికారము నొందినవాడు; ఇతడు వాడియైన కొడవలిగలవానిని గొప్ప స్వరముతో పిలిచిభూమిమీద ఉన్న ద్రాక్షపండ్లు పరిపక్వమైనవి; వాడియైన నీ కొడవలిపెట్టి దాని గెలలు కోయుమని చెప్పెను

ఇది మునుపటి వచనాల పునరావృతం కాదు. ఇది తీర్పుకు మరో సందర్భం, “ద్రాక్ష గెలల” తీర్పు. లేఖనాలు తరచూ ద్రాక్షలను ఇశ్రాయేలుకు ఒక సూచనగా ఉపయోగిస్తాయి (యెషయా 5; కీర్తన 80). ఇది మతభ్రష్టుడైన ఇశ్రాయేలు యొక్క తీర్పు . ఇశ్రాయేలు నేడు నాస్తికవాదంతో నిండి ఉంది. వారు తమ సొంత లేఖనాలను తిరస్కరించారు.

14:19

కాగా దూత తన కొడవలి భూమిమీద వేసి భూమిమీదనున్న ద్రాక్షపండ్లను కోసి, దేవుని కోపమను ద్రాక్షల పెద్ద తొట్టిలో వేసెను.

ఈ తీర్పు 19 వ అధ్యాయంలో నెరవేరుతుంది . ప్రపంచ సైన్యాలు ఇశ్రాయేలు పై సమూహంగా మోహరించే సమయం ఇది. నిజమైన ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యానికి పారిపోతారు . మతభ్రష్టులైన ఇశ్రాయేలీయులు ఆర్మెగిద్దోనులో ప్రవేశిస్తారు .

” జనములను కొట్టుటకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలు వెడలు చున్నది. ఆయన యినుపదండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సర్వాధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రత అను మద్యపుతొట్టి త్రొక్కును”(ప్రకటన 19:15).

14:20

ద్రాక్షలతొట్టి పట్టణమునకు వెలుపట త్రొక్కబడెను; నూరు కోసుల దూరము గుఱ్ఱముల కళ్లెముమట్టుకు ద్రాక్షల తొట్టిలోనుండి రక్తము ప్రవహించెను.

మొదటి శతాబ్దంలో ప్రజలు ద్రాక్షను త్రొక్కేవారు, తద్వారా రసం చిన్న తొట్టెలోకి ప్రవహిస్తుంది. ఈ విధంగా, వారు రసాన్ని బలవంతంగా బయటకు తీస్తారు. ఆర్మెగిద్దోను యుద్ధంలో దేవుడు తీర్పును బలవంతం చేస్తాడు. నూరు కోసుల దూరము అంటే200 మైళ్ళు, పాలస్తీనా పొడవు. యెరూషలేము ఉపనగరాలలో ప్రవహిస్తూ ఇశ్రాయేలు దేశమంతా రక్తమయమవుతుంది.

నియమము:

యేసు చివరికి ఈ ప్రపంచ శక్తులపై విజయం సాధిస్తాడు.

అన్వయము:

చివరి యుద్ధాన్ని మనము ఇంకా చూడలేదు. గల్ఫ్ వివాదంలో అన్ని యుద్ధాలను అంతం చేయడానికి తాను యుద్ధం చేస్తున్నానని సద్దాం హుస్సేన్ అన్నారు. ఏదేమైనా, ఆర్మెగిద్దోను యుద్ధం అన్ని యుద్ధాలను అంతం చేసే యుద్ధం. ఇవి ప్రవచనం యొక్క సాధారణమైన, అరమరికలు లేని వాస్తవాలు.

ఈ నెత్తుటి దృశ్యాలకు అతీతంగా సంతోషించే రోజు ఉంది, విజయ దినం.

Share