Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

” ఏడవ దూత తన పాత్రను వాయుమండలముమీద కుమ్మరింపగాసమాప్తమైనదని చెప్పుచున్న యొక గొప్ప స్వరము గర్భాలయములో ఉన్న సింహాసనము నుండి వచ్చెను. అప్పుడు మెరుపులును ధ్వనులును ఉరుములును పుట్టెను, పెద్ద భూకంపమును కలిగెను. మనుష్యులు భూమిమీద పుట్టినది మొదలుకొని అట్టి మహాభూకంపము కలుగలేదు, అది అంత గొప్పది. ప్రసిద్ధమైన మహా పట్టణము మూడు భాగములాయెను, అన్యజనుల పట్టణములు కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగ్రతయను మద్యముగల పాత్రను మహా బబులోనునకు ఇయ్యవలెనని దానిని దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకము చేసిరి. ప్రతి ద్వీపము పారిపోయెను, పర్వతములు కనబడక పోయెను. అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెద్దవడగండ్లు ఆకాశము నుండి మనుష్యులమీద పడెను; వడగండ్ల దెబ్బ మిక్కిలి గొప్పదైనందున మనుష్యులు దెబ్బనుబట్టి దేవుని దూషించిరి. 

 

మన ప్రస్తుత భాగం ఏడవ మరియు చివరి పాత్ర  తీర్పుతో వ్యవహరిస్తుంది. మూడు ఏడుల సముదాయములో ఇది చివరి ఏడు. ఏడవ పాత్ర  తీర్పు తీర్పుల శ్రేణి. ఇది మొత్తం శ్రమల యొక్క అత్యంత తీవ్రమైన మరియు అపూర్వమైన తీర్పు. ఈ అధ్యాయంలో గ్రీకులో “గొప్ప” అనే పదాన్ని యోహాను ఏడుసార్లు పునరావృతం చేశాడు.    

16:17

ఏడవ దూత తన పాత్రను వాయుమండలముమీద కుమ్మరింపగాసమాప్తమైనదని చెప్పుచున్న యొక గొప్ప స్వరము గర్భాలయములో ఉన్న సింహాసనము నుండి వచ్చెను

ఏడవ దూత తన పాత్రను వాయుమండలము మీద కుమ్మరించాడు. వాయుమండలము సాతాను మరియు అతని దెయ్యముల నివాసం (ఎపి 2: 2). 

“గొప్ప” అనే పదం బిగ్గరగా అనే గ్రీకు పదం . ఏడవ పాత్ర  ముగింపులో, ఇది దేవుని తీర్పు యొక్క చివరి చర్య అని ఒక స్వరం ప్రకటిస్తుంది . ఈ తీర్పు సాతాను మరియు అతని దెయ్యముల ముగింపు. “సమాప్తమైనది” అనే పదాల అర్థం, గతంలో ఒక దశలో పూర్తిచేయబడినది దాని ఫలితం శాశ్వతంగా ఉంటుంది. దేవుడు తన తీర్పును పూర్తి చేయడమే కాదు , ఈ సందర్భంలో ఫలితం శాశ్వతంగా కొనసాగుతుంది.     

16:18

అప్పుడు మెరుపులును ధ్వనులును ఉరుములును పుట్టెను, పెద్ద భూకంపమును కలిగెను. మనుష్యులు భూమిమీద పుట్టినది మొదలుకొని అట్టి మహాభూకంపము కలుగలేదు, అది అంత గొప్పది.

చివరి పాత్ర  తీర్పు అపూర్వమైన సహజ ఆటంకాలను తెస్తుంది. ఈ అవాంతరాలు పుణ్యక్షేత్రాలను శిధిలాలుగా మారుస్తాయి. మనకు తెలిసిన వాటిలో అత్యంత స్థిరమైనది భూమి. భూమి కంపించినప్పుడు, మనకు ఎటు వెళ్లాలో అర్థంకాదు. పారిపోవడానికి ఎక్కడా స్థలము ఉండదు . ఈ “గొప్ప” భూకంపం ఒక భయానక అనుభవం.      

16:19

ప్రసిద్ధమైన మహా పట్టణము మూడు భాగములాయెను, అన్యజనుల పట్టణములు కూలిపోయెను, తన తీక్షణమైన ఉగ్రతయను మద్యముగల పాత్రను మహా బబులోనునకు ఇయ్యవలెనని దానిని దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకము చేసిరి.

పంతొమ్మిది మరియు ఇరవై వచనాలు పద్దెనిమిదవ వచనం యొక్క వినాశకరమైన భూకంపం యొక్క తీవ్రతను చూపుతాయి . 

మునుపటి వచనం యొక్క భూకంపం యెరూషలేమును కదిలించింది (గొప్ప నగరం, 11: 8) నగరం మూడు భాగాలుగా విభజించబడింది. అన్యజనుల కాలాలను ప్రారంభించిన బబులోను నగరం సహా ఇతర నగరాలు కూడా కదిలించబడ్డాయి. ఈ నగరాల పతనం అన్యజనుల కాలానికి ముగింపు.  

16:20

ప్రతి ద్వీపము పారిపోయెను, పర్వతములు కనబడక పోయెను

భూకంపం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రపంచపు స్థలాకృతి  నాటకీయంగా మారుతుంది. కొన్ని ద్వీపాలు సముద్రంలో మునిగిపోతాయి మరియు కొన్ని పర్వతాలు భూమి యొక్క గొప్ప పగుళ్లలోకి కూరుకుపోతాయి. దేవుడు ప్రపంచం మొత్తాన్ని తుది జవాబుదారీతనానికి తీసుకువస్తాడు.    

16:21

అయిదేసి మణుగుల బరువుగల పెద్దవడగండ్లు ఆకాశము నుండి మనుష్యులమీద పడెను.

“ఐదు మనుగులు ” సుమారు 60 కేజీలు . 60 కేజీల  వడగళ్ళు ఆకాశం నుండి పడటం ఊహించుకోండి! అంత బరువైన వడగండ్లు మీ ఇంటి పైకప్పు గుండా దూసుకు వస్తాయి. ఆ వడగళ్ళు గొప్ప నాశనాన్ని కలిగిస్తాయి మరియు దానివలన మనుషులు దేవుణ్ణి దూషిస్తారు.    

వడగండ్ల దెబ్బ మిక్కిలి గొప్పదైనందున మనుష్యులు దెబ్బనుబట్టి దేవుని దూషించిరి.

“గొప్ప” అనే పదాన్ని దాని ముందు ” మిక్కిలి” అనే సరియైన పదంతో మరొకసారి ఇక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది. ఈ తీర్పు చాలా గొప్పది, దేవుడు దానిని “ దెబ్బ” అని పిలుస్తాడు . ఈ వడగళ్ళు ఇళ్ళు, వ్యాపారాలు మరియు మనుష్యుల స్మారక చిహ్నాలను కూల్చివేస్తాయి. మనిషి యొక్క తిరుగుబాటు హృదయం తప్ప అన్నీ విరుగిపోతాయి.    

ప్రకటన గ్రంథములోని క్రమాన్ని అనుసరించి ఇది శ్రమల అంతం. తరువాతి రెండు అధ్యాయాలు బబులోను ( ప్రపంచీకరణ, ఒకే ప్రపంచ ప్రభుత్వం మరియు ఒకే ప్రపంచ మతం, 14: 8 ) పతనం గురించి వివరిస్తాయి. ఆ రెండు అధ్యాయాలు శ్రమల క్రమాన్ని ముందుకు తీసుకురావు. క్రమానుసారంగా ఇది దేవుని కార్యక్రమంలోని తరువాతి సంఘటన, క్రీస్తు రెండవ రాకడ (19 వ అధ్యాయం) కు మనలను తీసుకువస్తుంది.  

నియమము :

దేవుని మరలు చాలా నెమ్మదిగా రుబ్బుతాయి , కానీ అవి చాలా ఖచ్చితంగా క్రమపరుస్తాయి.

అన్వయము:

దేవునితో సంధి కుదుర్చుకొనే అవకాశం మనిషికి లభించని సమయం ఎన్నడూ లేదు. ప్రతి వ్యక్తికి క్రీస్తును స్వీకరించే అవకాశం ఉంది.  

తుది న్యాయమూర్తిగా దేవునికి మనిషి లెక్క చెప్పాలి. దేవుడు తన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని కూల్చివేయడం ద్వారా మనిషి హృదయం యొక్క కోటపై దాడి చేస్తాడు. దేవుని మరలు చాలా నెమ్మదిగా రుబ్బుతాయి , కానీ అవి చాలా ఖచ్చితంగా క్రమపరుస్తాయి.  

Share