Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన


అటుతరువాత బహుజనులశబ్దమువంటి గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఈలాగు చెప్పగా వింటినిప్రభువును స్తుతించుడిరక్షణ మహిమ ప్రభావములు మన దేవునికే చెల్లును; ఆయన తీర్పులు సత్యములును న్యాయములునై యున్నవి; తన వ్యభిచారముతో భూలోకమును చెరిపిన గొప్ప వేశ్యకు ఆయన తీర్పుతీర్చి తన దాసుల రక్తమునుబట్టి దానికి ప్రతి దండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారుప్రభువును స్తుతించుడి అనిరి

 

19 వ అధ్యాయంలోని మొదటి 10 వచనాలు బబులోనీయ వాదంపై దేవుని సార్వభౌమ సంకల్పం యొక్క పరలోక విజయ గీతాన్ని పేర్కొన్నాయి . ఇది  గొర్రెపిల్ల యొక్క పెండ్లివిందు వేడుక కార్యక్రమం. ఇది ప్రకటన యొక్క అంతిమ ఘట్టం.

19: 1

అటుతరువాత

 “అటుతరువాత ” అనే పదాలు 17 మరియు 18 అధ్యాయాలలో బబులోనీయ వాదపు నాశనం యొక్క సంఘటనల నుండి మార్పు ఉన్నట్లు సూచిస్తున్నాయి . 18:20 లో, బబులోను పతనం గురించి సంతోషించమని ఒక ఆదేశం ఉంది. ఇక్కడ ఆ ఆదేశానికి విధేయత కనబడుతుంది . సంతోషించాలన్న దేవుని ఆజ్ఞకు నాలుగు సమూహాలు ప్రతిస్పందిస్తాయి.

బహుజనులశబ్దమువంటి గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఈలాగు చెప్పగా వింటినిప్రభువును స్తుతించుడిరక్షణ మహిమ ప్రభావములు మన దేవునికే చెల్లును;

మొదట, పరలోకములోని ఒక గొప్ప సమూహము  బబులోనీయ వ్యవస్థ ఓటమిని బట్టి  దేవునికి స్తుతి గీతాన్ని పాడారు (వచ. 1-3). ఈ ప్రజలు బహుశా శ్రమల కాలంలో మరణించిన హతసాక్షులు.

4-18 అధ్యాయాల సంఘటనలకు ఎంత విరుద్ధం! బబులోనీయ వాదపు ఆరాధికులు తమ ధనాన్ని కోల్పోయి రోదిస్తుండగా దేవుని భక్తులు బబులోనీయ వాదం పై విజయాన్ని బట్టి హర్షిస్తున్నారు. దేవుడు దుష్ట శక్తులను ఓడించాడు, ఇప్పుడు శ్రమలు అంతం అవుతాయి.

“అల్లెలుయా” ( గ్రీకు; హిబ్రూలో హల్లెలూయా ) అనే పదం క్రొత్త నిబంధనలోని ప్రకటన గ్రంథంలో మాత్రమే సంభవిస్తుంది (19: 1, 3-4, 6). “హల్లెలూయా” పాత నిబంధనలో ముఖ్యంగా కీర్తనలలో చాలాసార్లు సంభవిస్తుంది. ఈ పదానికి యెహోవాను స్తుతించడం, ప్రభువును స్తుతించడం అని అర్ధం .

“రక్షణను” బట్టి పరిశుద్ధులు దేవుణ్ణి స్తుతిస్తారు. ఇదంతా ఆయన కార్యము. యేసు మన పాపాల కొరకు చెల్లించాడు. మనము దీన్ని చేయవలసిన అవసరం లేదు. క్రైస్తవ జీవితంలో ముందుకు సాగుటకు దేవుడు మనకు శక్తిని ఇస్తాడు. మనలను మహిమకు చేర్చేది దేవుడే. సమస్తాన్ని దేవుడే చేస్తాడు ; ఆయనకు మనము రుణపడి ఉంటాము. మన రక్షణకు మనం ప్రతిగా చేయవలసిన ఏకైక విషయం ఏమిటంటే దేవుడు మన కోసం చేసిన దానిపై విశ్వసించడం. మన రక్షణకు ఏ విధమైన ఘనతను తీసుకోలేము. ఇది “అల్లెలుయా” ని వివరిస్తుంది . ఈ పరిశుద్ధులు తాము కలిగియున్నవన్నీ దేవుని కృప వలననే అని అర్థం చేసుకుంటారు.

ఈ పరిశుద్ధులు దేవుని “మహిమ” గురించి కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. “మహిమ” అనేది దేవుని సారము యొక్క ప్రత్యక్ష్యత. సృష్టిని అర్ధవంతమైన ముగింపుకు తీసుకువచ్చే తన కార్యములో దేవుడు ఎవరో మరియు ఏమైయున్నాడో వారు అర్థం చేసుకున్నారు.

ఈ పరిశుద్ధులు గుర్తించిన మూడవ విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు “ఘనపరచదగిన” వ్యక్తి. ఘనత గొప్పవారికి, వ్యత్యాసంతో పనిచేసే ఆయనకు చెందినది . పరిశుద్ధులు దేవుని సమగ్రతను గౌరవిస్తారు ఎందుకంటే న్యాయం మరియు విశ్వాస్యతలో ఆయన సత్యవంతుడు. వారు స్వేచ్ఛగా దేవుని ప్రశంసిస్తున్నారు. సిసి కాల్టన్ ఇలా అన్నాడు, “చప్పట్లు అనేది గొప్ప మనస్సుల యొక్క ప్రేరణ, బలహీనమైన వారి ముగింపు మరియు లక్ష్యం.”

ఈ పరిశుద్ధులు దేవుని “శక్తిని” కూడా గుర్తించారు. ఇక్కడ శక్తి అనే పదానికి స్వాభావిక శక్తి అని అర్థం . దేవుడు తాను తలంచిన దానిని చేయగల సమర్థుడని వారు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు.

19: 2

ఆయన తీర్పులు సత్యములును న్యాయములునై యున్నవి; తన వ్యభిచారముతో భూలోకమును చెరిపిన గొప్ప వేశ్యకు ఆయన తీర్పుతీర్చి తన దాసుల రక్తమునుబట్టి దానికి ప్రతి దండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారుప్రభువును స్తుతించుడి అనిరి

నిజమైన ఆరాధన దేవుని గుణలక్షణాలు మరియు కార్యముల పై కేంద్రీకరిస్తుంది. ఈ వచనములో, మనకు దేవుని సత్యం మరియు న్యాయం యొక్క ధృవీకరణ ఉంది. దేవుడు అన్యాయస్తుడు లేదా అక్రమకారుడు కాదు. దేవుడు చివరికి తన ప్రజలకు అన్యాయం చేసినవారిపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు.

” సత్యములు ” అనే పదం దేవుడు తన స్వభావములో స్థిరంగా ఉంటాడని సూచిస్తుంది. దేవుని ప్రతి నిర్ణయం ఆయన చేసే ప్రతి పనికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. దేవుడు ఒక వ్యక్తిని తీర్పు చేసి, మరొకరిని తీర్పు తీర్చినట్లయితే, అది ఎల్లప్పుడూ ఆయన స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఆయన “నీతి” ఆయన స్వభావము. దేవుడు ఖచ్చితంగా న్యాయవంతుడు . దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తనకు తానుగా స్థిరుడు.

నియమము :

దేవుడు ఎప్పుడూ న్యాయవంతుడు.

అన్వయము:

దేవుని తీర్పులు ఎల్లప్పుడూ ఆయన స్వభావానికి అనుగుణంగా ఉంటాయి. దేవుని స్వభావమును మనం ఎంతగా అర్థం చేసుకుంటామో, ఆయన తీర్పులను మనం అంతగా అర్థం చేసుకుంటాము.

కొంతమంది వ్యక్తులు దేవునిని గుణలక్షణములు లేని వెన్నెముక లేని జీవిగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఇది దేవునికి సంబంధించి అలసత్వమైన ఆలోచన. వారి స్వంత ఊహలకు అనుగుణంగా, దేవుడు సహనంతో మరియు మంచిగా ఉండాలని వారు భావిస్తారు.

వారు నరకం యొక్క ఆలోచనను తిరస్కరిస్తారు ఎందుకంటే వారి దేవునికి ఒకే ఒక లక్షణం ఉంది – ప్రేమ అనే లక్షణం. అయితే, దేవుడు న్యాయవంతుడు అలాగే ప్రేమామయుడు. ఆయన ఆ న్యాయానికి అనుగుణంగా ఉండాలి.

Share