Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

మరియు పరలోకము తెరువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడిదిగో, తెల్లని గుఱ్ఱమొకటి కనబడెను. దానిమీద కూర్చుండియున్నవాడు నమ్మకమైనవాడును సత్యవంతుడును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబట్టి విమర్శచేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు. ”

 

19: 11-21లో, మనము ప్రకటన గ్రంథం యొక్క ముఖ్యసన్నివేశానికి వచ్చాము  – క్రీస్తు రెండవ రాకడ. 11-13 వచనాలలో, తెల్ల గుర్రంపై కూర్చున్నవాడు ఉన్నాడు.   

మరియు పరలోకము తెరువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడిదిగో, తెల్లని గుఱ్ఱమొకటి కనబడెను.

క్రీస్తు రెండవ రాకడ సంఘము ఎత్తబడినట్లుగా ఉండదు. ఎత్తబడునప్పుడు, యేసు మేఘాలలో వస్తాడు (1 థెస్స 4:17). రెండవ రాకడలో, ఆయన సాక్షాత్తు భూమిపైకి వస్తాడు . సజీవ విశ్వాసులు పరలోకానికి తరలిపోవడం గురించి పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఏమీ లేదు. దీనికి విరుద్ధంగా, క్రీస్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు శ్రమలకాలపు పరిశుద్ధులు భూమిపై ఉంటారు.     

  ఈ భాగములో తెల్ల గుర్రంపై కూర్చున్నవాడు 6: 2 లోని తెల్ల గుర్రంపై కూర్చున్నవాడు ఒకటే కాదు. ఆరవ అధ్యాయంలో రౌతు పునరుద్ధరించిన రోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క పాలకుడు. ఈ వచనంలోని రౌతు పరలోకం నుండి వచ్చాడు .

మొదటి శతాబ్దంలో తెల్ల గుర్రంపై కూర్చున్నవాడు విజయవంతమైన విజేత అని తలంపు. విజయవంతమైన రోమన్ సైన్యాధికారులు యుద్ధం నుండి రోమ్ నగరంలోకి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు తెల్ల గుర్రాలపై ప్రయాణించేవారు. వయా సాక్ర [రోమ్ యొక్క ప్రధాన వీధి] లో సైన్యాధికారులు రోమ్‌లోకి వచ్చినప్పుడు, కొల్ల సొమ్ము నిండిన బండ్లు మరియు కాలినడకన బందీలు అతని ముందు ఉండేవారు (2 కొరిం 2:14; కొల 2:15). అతని సైన్యం, స్నేహితులు మరియు బంధువులు అతనిని అనుసరిస్తారు. ఫట్టణములోని రద్దీ ప్రాంతము నుండి కాపిటోలిన్ కొండపై ఉన్న బృహస్పతి ఆలయం వరకు తెల్ల గుర్రంపై విజయ కవాతు ఇది. ఈ భాగములో యేసు పునరుజ్జీవింపబడిన రోమన్ సామ్రాజ్యం యొక్క పాలకుడు మరియు అతని సహచరులకు వ్యతిరేకంగా కవాతు చేస్తాడు.      

దానిమీద కూర్చుండియున్నవాడు నమ్మకమైనవాడును సత్యవంతుడును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబట్టి విమర్శచేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు.

ఈ వాక్యం తెల్ల గుర్రంపై కూర్చున్నవానిని “నమ్మకమైనవాడు సత్యవంతుడు” అని పిలుస్తుంది. దీనికి కారణం యేసు తీర్పు ఇచ్చి “నీతితో” యుద్ధం చేస్తాడు. ఆయన నమ్మకమైనవాడు, ఎందుకంటే ప్రపంచంలోని చెడులను ఎదుర్కోవటానికి తిరిగివచ్చి ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాడు. ఆయన చేసేదంతా పరిపూర్ణ న్యాయం . వారు ఆయనలో న్యాయం యొక్క వక్రీకరణను కనుగొనలేరు.     

“నమ్మకమైన” వ్యక్తి అంటే మనం ఆధారపడగలిగే వ్యక్తి (1: 5). మనము యేసును విశ్వసించగలము ఎందుకంటే ఆయన మాటకు మరియు స్వభావానికి ఆయన సరియైనవాడు. ఆయన తన వాగ్దానాలను లోపములేకుండా నెరవేరుస్తాడు. న్యాయంగా ఉండటానికి మనం ఆయనను ఖచ్చితంగా విశ్వసించగలము. ఆయన న్యాయంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎల్లప్పుడూ తనకు తానుగా ఉండాలి.     

యేసు “సత్యవంతుడు” కూడా. ఆయన అబద్ధానికి వ్యతిరేకంగా నిజమైనవాడు (యోహా 14: 6; ఎఫి 4:21). ఆయనలో ఎలాంటి అసత్యాన్ని ఎవరూ కనుగొనలేరు. ఆయన మాట సత్యమైనది. చాలా మంది ప్రజలు సమాధానాన్ని వాగ్దానం చేస్తారు , కాని యేసు తన వాగ్దానాల ద్వార విడుదల అందిస్తాడు. యేసు సత్యవంతుడు ఎందుకంటే ఆయన సత్యం, సంపూర్ణ సత్యం. ఆయన చాలా ఖచ్చితమైనవాడు. ఆయన అబద్ధం చెప్పడం అసాధ్యం. ఆయన ఎప్పుడూ వాగ్ధానాన్ని తిరిగి తీసుకోడు.      

యేసు తీర్పు తీర్చి, యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రపంచ సైన్యాలతో మెగిద్దో మైదానములో యుద్ధం చేస్తాడు. యేసు న్యాయమూర్తిగా వచ్చినప్పుడు, ఎవరూ ఆయనకు లంచం ఇవ్వరు. ఆయనకు అన్ని వాస్తవాలు తెలుస్తాయి. ఆయన సర్వజ్ఞుడు కాబట్టి ఆయన తీర్పులో ఎటువంటి స్వల్పవిషయాలను కూడ దాటవేయడు. ఆయన అద్భుతరీతిలో, “నీతితో” తీర్పులు ఇస్తాడు (యెష 11: 1-5).       

“ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను

మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను

ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును.

ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు

నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.

ఇది మొదలుకొని మితిలేకుండ దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు

సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును

న్యాయమువలనను నీతివలనను రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు

అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్యపరిపాలన చేయును.

సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఆసక్తికలిగి దీనిని నెరవేర్చును.”   (యెషయా 9:6,7)

 ” దేవునియెదుటను సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చు క్రీస్తుయేసు ఎదుటను, ఆయన ప్రత్యక్షతతోడు ఆయన రాజ్యముతోడు, నేను ఆనబెట్టి చెప్పునదేమనగా…”  (2 తిమో 4:1)

యేసు “యుద్ధం కూడా చేస్తాడు.” ఆయన యుద్ధం అన్ని యుద్ధాలను అంతం చేస్తుంది . 

నియమము :

దేవుడు నమ్మకమైనవాడు, న్యాయవంతుడు. 

అన్వయము:

విశ్వాసి ఎంత చెడ్డవాడు అయినా అతనితో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి దేవుడు ఎల్లప్పుడూ స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు. సిలువ వద్ద చూపబడిన ఆయన స్వభావము యొక్క శరతులను అంగీకరించనందున, అవిశ్వాసితో సహవాసం చేయడానికి దేవుడు ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛగా ఉండడు. సిలువపై యేసు మరణం మాత్రమే పాప సమస్యకు పరిష్కారం.   

క్రీస్తును మరియు సిలువపై ఆయన చేసిన పనిని తిరస్కరించే వ్యక్తి, దేవుడు తనకు తానుగా కలిగియున్న ప్రమాణాలను ఉల్లంఘిస్తాడు. ఒక వ్యక్తి తన పాపాల కొరకు యేసు ఇచ్చిన తీర్పును అంగీకరించకపోతే, అతడు శాశ్వతమైన నరకంలో తీర్పును భరించాలి. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ తన నీతికి, న్యాయానికి అనుగుణంగా ఉంటాడు. ఆయన తన సొంత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.   

పాపం ప్రపంచంలోకి నొప్పిని తెచ్చిపెట్టింది. దేవుడు, తనకు అనుగుణంగా ఉండటానికి, పాపాన్ని శిక్షించాలి. ఆయన మార్పులేనితనం ఆయన తనకు తానుగా పూర్తిగా స్థిరంగా ఉండాలని కోరుతుంది. దేవుడు ఎప్పుడూ మారడు. మన పట్ల దేవుని సంబంధం నమ్మకమైన సంబంధం. ఆయన ఎప్పుడూ మనలను అనంతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తాడు. ఆయన దానిని ఎప్పటికీ మార్చలేడు.       

మనము చాలా చంచలమైనందున దీనిని అంగీకరించడంలో మనకు ఇబ్బంది ఉంది. ఇతరులకు మన పట్ల ఉన్న వైఖరి ఆధారంగా ఇతరులపట్ల మనం ప్రవర్తించే విధంగా మన ధోరణి ఉంటుంది. మనం చేసే ప్రతి పాపమును దేవునికి శాశ్వతము నుండి తెలుసు; అయినప్పటికీ, ఆయన మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు.      

క్రైస్తవులు ఇంకా బతికే ఉన్నారనే వాస్తవం ఆయనకు మన పట్ల ఉన్న నమ్మకమైన ప్రేమను ప్రదర్శిస్తుంది. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరు అడుగుల గోతిలో ఉండటానికి అర్హులే. మనము ఆయనకు నమ్మకద్రోహంగా ఉన్నాము, కాని మనం ఏమి చేసినా, ఆయన మనపై తనకున్న ప్రేమకు విశ్వాసపాత్రుడైనందున ఆయన మనలను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు. మనం ఎలా విఫలమైనా, ఆయన మనలను ప్రేమించాలని పట్టుబట్టారు.    

” మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మును పిలిచిన దేవుడు నమ్మతగినవాడు. ”   (1 కొరిం 1:9)

” మనము నమ్మదగని వారమైనను, ఆయన నమ్మదగినవాడుగా ఉండును; ఆయన తన స్వభావమునకు విరోధముగా ఏదియు చేయలేడు. ” (2 తిమో 2:13)

” మన పాపములను మనము ఒప్పుకొనినయెడల, ఆయన నమ్మదగినవాడును నీతిమంతుడును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతినుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయును.”    (1 యోహా 1:9)

దేవుని నమ్మకత్వం మనల్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టడములో ప్రదర్శింపబడుతుంది (హెబ్రీ 12: 6-11). ఆయన మనల్ని తగ్గించవచ్చు లేదా చంపవచ్చు కూడా. ఆయన అలా చేస్తే, మన మంచి కోసమే చేస్తాడు. ఆయన ఎప్పుడూ మన పట్ల తన వైఖరిని మార్చడు. మనము దుఃఖాన్ని మరియు బాధను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మన ఆశీర్వాదం కోసం బాధలను రూపొందిస్తాడు.    

Share