Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

వెయ్యి సంవత్సరములు గడచిన తరువాత సాతాను తానున్న చెరలోనుండి విడిపింపబడును. భూమి నలు దిశలయందుండు జనములను, లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకవలె ఉన్న గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుద్ధమునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.

 

ప్రకటన 20: 7-10 మనలను సాతాను యొక్క చివరి విధికి తీసుకువస్తుంది .

20: 7

వెయ్యి సంవత్సరములు గడచిన తరువాత సాతాను తానున్న చెరలోనుండి విడిపింపబడును.

వెయ్యేండ్లు ముగిసినప్పుడు, దేవుడు సాతానును తన చెరనుండి కొద్దికాలం విడుదల చేస్తాడు . దేవుడు వెయ్యేండ్లలో తన ప్రణాళిక పూర్తి చేసేవరకు ఇది జరగదు.

20: 8

భూమి నలు దిశలయందుండు జనములను, లెక్కకు సముద్రపు ఇసుకవలె ఉన్న గోగు మాగోగు అనువారిని మోసపరచి వారిని యుద్ధమునకు పోగుచేయుటకై వాడు బయలుదేరును.

సాతాను తన 1,000 సంవత్సరాల చెరనుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు, వాడు మళ్ళీ దేశాలను మోసం చేస్తాడు. లెక్కకు “సముద్రపు ఇసుక” వలె ఉన్న సైన్యాలతో దేశాలు యుద్ధం చేయడానికి మరోసారి కలిసి వస్తాయి. యోహాను ఈ ప్రపంచవ్యాప్త సమ్మేళనం మరియు దేశాల తిరుగుబాటును “గోగు మరియు మాగోగు ” అని పిలుస్తున్నాడు. ఇది అపవాది యొక్క చివరి ప్రయత్నం.

క్రీస్తు వెయ్యేళ్ళ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటువంటి తిరుగుబాటు ఎలా సాధ్యమవుతుంది? శ్రమలకాలమునుండి నుండి బయటపడినవారు వారి పునరుత్థాన శరీరాలు లేకుండా వెయ్యేండ్లలోనికి ప్రవేశిస్తారు. వారు తమ సహజ శరీరాలు మరియు పాప సామర్థ్యాలతో వెయ్యేండ్లలోనికి ప్రవేశిస్తారు. వారు విశ్వాసులు అయినప్పటికీ, వెయ్యేండ్ల సమయంలో వారికి జన్మించిన పిల్లలు విశ్వాసులు కాకపోవచ్చు. ఈ క్రైస్తవేతర పిల్లలు వెయ్యేండ్ల ముగింపులో క్రీస్తుపై తిరుగుబాటు చేస్తారు.

ఇదే జరిగితే, యోహాను ” గోగు మరియు మాగోగు ” అను పేర్లను ఎందుకు ఉపయోగిస్తాడు? యెహెజ్కేలులో, గోగు మాగోగు ప్రజలకు పాలకుడు. మాగోగు అనేది ఇజ్రాయెలుకు ఉత్తరాన ఉన్న యాపెతు వారసుల దేశాల పేరు (ఆదికాండము 10: 2). ఈ పేర్లు “సొదొమ మరియు గొమొర్రా” కు సమానం కావచ్చు. సొదొమ, గొమొర్రా అపవిత్రతకు నిలయం. గోగు మరియు మాగోగు దేవునిపై తిరుగుబాటు చేయడానికి నిలబడతారు .

ప్రకటన 20 యొక్క యుద్ధం యెహెజ్కేలు 38-39 యొక్క యుద్ధం కాదు , ఇక్కడ గోగు మరియు మాగోగు ఉత్తరం నుండి వచ్చారు. యెహెజ్కేలు యుద్ధంలో భూమి యొక్క కొన్ని దేశాలు మాత్రమే ఉంటాయి. మన పాఠ్యభాగములో జరిగే యుద్ధంలో “భూమి యొక్క నాలుగు మూలల” నుండి దేశాలు ఉంటాయి.

నియమము :

ప్రజలు, వారి స్వంత ప్రయత్నాల ద్వారా, వారి ప్రవర్తనను మా ర్చుకోలేరు.

అన్వయము:

మనిషి అనాలోచితంగా చెడ్డవాడు అని స్పష్టమవుతుంది . పరిపూర్ణ వాతావరణంలో కూడా, అతను పాపానికి మరియు చెడు వైపుకు తిరుగుతాడు. సాతాను వెయ్యేండ్ల ముగింపులో తన ఖండించదగిన కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభిస్తాడు. వెయ్యేండ్లలోని తిరుగుబాటుదారులు సాతానును అనుసరిస్తారు మరియు క్రీస్తు రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా కవాతు చేస్తారు.

మానవులను తమ స్వంత ప్రాధాన్యతలకు వదిలేస్తే చాలా ప్రయోజనకరమైన పరిస్థితులలో కూడా తమకు తాము పాపంలో మునుగుతారని కూడా స్పష్టమవుతుంది . ఇది మానవజాతిపై దేవుని తీర్పు యొక్క నీతిని చూపిస్తుంది. పరిపూర్ణ వాతావరణం సహాయం చేయదు. మానవజాతి ఎప్పుడూ మోసపూరితమైనది. పరిపూర్ణ వాతావరణంలో ఉన్న ప్రజలు ఎప్పటిలాగే పాపానికి గురవుతారు.

వ్యక్తిగత పునరుత్పత్తి మాత్రమే ఒక వ్యక్తిని నిజంగా మార్చగలదు. సమయం లేదా పరిపూర్ణ వాతావరణం ప్రజలను మార్చదు, క్రీస్తులో కొత్త జీవితం మాత్రమే అలా చేస్తుంది. ప్రజలు స్వాభావికంగా పాపాత్ములు.  అపవాది యొక్క సహాయం లేకుండా కూడా వారు విఫలమవుతారు 1,000 సంవత్సరాలు అపవాది వారిని మోసం చేయలేదు.

ప్రజలు తమకు దేవుడు అవసరం లేదని భావిస్తారు. “నాకు తగినంత విద్య ఉంది. నేను పరిపూర్ణత స్థాయికి చేరుకోవడానికి నేను పురోగమిస్తున్నాను.” వెయ్యేండ్లలోని తిరుగుబాటు ఆ ఆలోచనను అబద్ధమని రుజువు చేస్తుంది. మానవజాతి యొక్క ప్రాథమిక తత్వం దేవుని నుండి స్వయంప్రతిపత్తి. మనము దీనిని “మానవతావాదం” అని పిలుస్తాము. మానవజాతియే దేవుడు.

అపవాది మనలను మోసం చేస్తాడు. మనం దక్షిణం వైపు వెళ్లేటప్పుడు ఉత్తరం వైపు వెళ్తున్నట్లు వాడు మనలను ఆలోచింపజేస్తాడు. మీరు నరకానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు పరలోకానికి వెళ్ళేంత మంచివారని వాడు మిమ్మల్ని ఆలోచింపచేస్తాడు. చెడు క్రైస్తవేతరుల కంటే మంచి క్రైస్తవేతరులు సులభంగా మోసపోతారు. భక్తిహీనుల కంటే మతసంబంధమైనవారిని చేరుకోవడం ఎల్లప్పుడూ చాలా కష్టం. సాతాను మనం వీటన్నిటినిగూర్చి ఆలోచించాలని కోరుకుంటాడు , కాని క్రీస్తు మరణం మనలను పరలోకానికి చేరుస్తుంది.

Share