Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన

 

జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసికొనివత్తురు. అక్కడ రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటివేళ ఏమాత్రమును వేయబడవు. జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచ్చెదరు. గొఱ్ఱెపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయ బడినవారే దానిలో ప్రవేశింతురు గాని నిషిద్ధమైన దేదైనను, అసహ్యమైనదానిని అబద్ధమైనదానిని జరిగించు వాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు. ”

 

21:24

జనములు దాని వెలుగునందు సంచరింతురు; భూరాజులు తమ మహిమను దానిలోనికి తీసికొనివత్తురు 

” జనములు ” అంటే అన్యజనులు, అందువలన అన్ని జాతులలోని పరిశుద్ధులు నూతన యెరూషలేములో ఉంటారు. ప్రపంచంలోని అన్యజనుల దేశాలు మొదటిసారిగా దేవుని ప్రమాణాల ప్రకారం జీవిస్తాయి.

21:25

అక్కడ రాత్రి లేనందున దాని గుమ్మములు పగటివేళ ఏమాత్రమును వేయబడవు

నూతన యెరూషలేము యొక్క ద్వారాలు ఎప్పటికీ మూసివేయబడవు మరియు అక్కడ రాత్రి ఉండదు. శాశ్వత రోజు తప్ప మరేమీ ఉండదు. గుమ్మములు పురాతన నగరాలను ముఖ్యంగా రాత్రి దాడి నుండి రక్షిస్తాయి. దేవుని సన్నిధి యొక్క మహిమ ఎప్పటికీ మూసివేయబడదు.

21:26

జనములు తమ మహిమను ఘనతను దానిలోనికి తీసికొని వచ్చెదరు

దేశాలు తమ విలువైన వస్తువులు, గౌరవాలతో ఈ నగరంలోకి వస్తాయి. దేవుడు యూదులతో పాటు అన్యజనులకు కూడా ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు .

21:27

నిషిద్ధమైన దేదైనను, అసహ్యమైనదానిని అబద్ధమైనదానిని జరిగించు వాడైనను దానిలోనికి ప్రవేశింపనే ప్రవేశింపడు

పరలోకములో పతనం ఏమీ ఉండదు. ఇది పరిపూర్ణ నీతికి తగిన పరిపూర్ణ వాతావరణాన్ని కలిగి ఉంటుంది . పరలోకంలో అబద్దికులు ఉండరు (సంఖ్యాకాండము 23:19; కీర్తన 58: 3). ప్రజలు తెలుపు అబద్ధాలు మరియు నల్ల అబద్ధాల గురించి మాట్లాడుతారు కాని దేవునికి, అబద్ధం అబద్ధమే.

” మీరు అబద్ధమాడుట మాని ప్రతివాడును తన పొరుగువానితో సత్యమే మాటలాడవలెను ” (ఎఫెసీయులకు 4:25)

” ఒకనితో ఒకడు అబద్ధమాడకుడి; ఏలయనగా ప్రాచీనస్వభావమును దాని క్రియలతోకూడ మీరు పరిత్యజించి….” (కొలొస్సయులు 3: 9).

“…ఆ నిత్యజీవమును అబద్ధమాడనేరని దేవుడు అనాదికాలమందే వాగ్దానము చేసెను …” (తీతు 1: 2).

గొఱ్ఱెపిల్లయొక్క జీవగ్రంథమందు వ్రాయ బడినవారే దానిలో ప్రవేశింతురు

గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథములో పేర్లు వ్రాయబడిన వారికి మాత్రమే నూతన యెరూషలేములోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతి ఉంటుంది. ఈ గ్రంథములో మీ పేరు పెట్టగలిగేది యేసు మాత్రమే. మీ పాపాలకు ఆయన మరణాన్ని మీరు అంగీకరించిన క్షణంలో ఆయన మీ పేరును ఆయన గ్రంథములో ఉంచుతారు. చర్చి రిజిస్టర్‌లో మన పేరు ఉండటానికి దీనికి సంబంధం లేదు.

నియమము :

మనం క్రైస్తవులుగా మారిన క్షణంలో యేసు మన పేర్లను నమోదు చేసాడు.

అన్వయము:

మన రక్షకుడిగా ఆయనను స్వీకరించిన క్షణంలో యేసు మన పేర్లను ఒక పుస్తకంలో నమోదు చేసాడు.

“ అయినను దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడియున్నవని సంతోషించుడని వారితో చెప్పెను.”   (లూకా 10:20).

” అవును, నిజమైన సహకారీ ఆ స్ర్రీలు క్లెమెంతుతోను నా యితర సహకారులతోను సువార్తపనిలో నాతోకూడ ప్రయాసపడినవారు గనుక వారికి సహాయము చేయుమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను. ఆ సహకారుల పేరులు జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడియున్నవి. ”    (ఫిలిప్పీయులకు 4: 3).

” ఇప్పుడైతే సీయోనను కొండకును జీవముగల దేవుని పట్టణమునకు, అనగా పరలోకపు యెరూషలేమునకును, వేవేలకొలది దేవదూతలయొద్దకును, పరలోకమందు వ్రాయబడియున్న జ్యేష్ఠుల సంఘమునకును, వారి మహోత్సవమునకును, అందరి న్యాయాధిపతియైన దేవుని యొద్దకును, సంపూర్ణసిద్ధి పొందిన నీతిమంతుల ఆత్మల యొద్దకును, క్రొత్తనిబంధనకు మధ్య వర్తియైన యేసునొద్దకును హేబెలుకంటె మరి శ్రేష్ఠముగ పలుకు ప్రోక్షణ రక్తమునకును మీరు వచ్చియున్నారు. ” (హెబ్రీయులు 12:22-24).

Share