Select Page
Read Introduction to Revelation-ప్రకటన


ఆయన యేడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు నిశ్శబ్దముగా ఉండెను. అంతట నేను దేవునియెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు బూరలియ్యబడెను. మరియు సువర్ణధూపార్తి చేతపట్టుకొనియున్న వేరొక దూతవచ్చి బలిపీఠము ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉన్న సువర్ణబలిపీఠముపైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపద్రవ్యములు ఇయ్య బడెను. అప్పుడా ధూపద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి దూత చేతిలోనుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరెను. దూత ధూపార్తిని తీసికొని, బలిపీఠముపైనున్న నిప్పులతో దానిని నింపి, భూమిమీద పడ వేయగా ఉరుములు ధ్వనులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను. అంతట ఏడు బూరలు పట్టుకొనియున్న యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిద్ధపడిరి

 

ఇప్పుడు మనము గొప్ప ఏడవ ముద్ర విప్పే సంధర్భానికి వచ్చాము. ఇది ప్రకటన గ్రంథములోని పతాక సంఘటన.

8: 1

ఆయన యేడవ ముద్రను విప్పినప్పుడు పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు నిశ్శబ్దముగా ఉండెను.

ఏడవ ముద్ర విప్పుట వలన అరగంట సేపు పరలోకములో అరిష్టమైన మరియు వింతైన నిశ్శబ్దం ఏర్పడింది. ఏడు యొక్క రెండవ శీర్షిక, బూర తీర్పులు ప్రారంభించే ఏడవ ముద్ర పరలోకము అంతటా నిశ్శబ్ధాన్ని నెలకొల్పింది. “మనం ఇప్పుడు ఏమి ఊహించవచ్చు? ఇది ప్రమాదకరమైన మరియు భయంకరమైనది ఏదో ఉండాలి. ” మునుపటి అధ్యాయంలో వేడుకల ధ్వనులకు భిన్నంగా ప్రతి ఒక్కరిపై గొప్ప భయం ఏర్పడింది.

8: 2

అంతట నేను దేవునియెదుట నిలుచు ఏడుగురు దూతలను చూచితిని; వారికి ఏడు బూరలియ్యబడెను.

ఏడవ ముద్ర నుండి ఏడు బూర తీర్పులు మరియు ఏడు పాత్ర తీర్పులు వెలువడ్డాయి.

ఏడు బూరలు ఏడు ముద్రల వంటివి కాదు. అవి ముద్రల వంటివి కాదు కాని ఆరవ ముద్ర నుండి బయటపడతాయి. పాత్ర తీర్పులు మరియు బూర తీర్పులు రెండూ ముద్ర తీర్పులలోనివే. ఈ తీర్పులు మూడు ఉద్యమాలలో ఒక శీర్షిక.

8: 3

మరియు సువర్ణధూపార్తి చేతపట్టుకొనియున్న వేరొక దూతవచ్చి బలిపీఠము ఎదుట నిలువగా సింహాసనము ఎదుట ఉన్న సువర్ణబలిపీఠముపైన పరిశుద్ధులందరి ప్రార్థనలతో కలుపుటకై అతనికి బహు ధూపద్రవ్యములు ఇయ్య బడెను.

సువర్ణధూపార్తి [పార] ఉన్న ఒక దేవదూత బలిపీఠం వద్ద నిలబడ్డాడు. పాత నిబంధనలోని యాజకులు ప్రత్యక్షపుగుడారం వెలుపల నుండి ఇత్తడి బలిపీఠం నుండి ప్రత్యక్షపుగుడారం లోపల ధూపపీఠం వరకు వేడి నిప్పును తీసుకువెళ్ళడానికి ధూపార్తిని ఉపయోగించేవారు. దేవుడు తన సత్య వ్యవస్థను బోధించడానికి ప్రత్యక్షపుగుడారంలో ఉన్న ప్రతిదాన్ని రూపొందించాడు . 

క్రొత్త నిబంధన యొక్క ధూపార్తి పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థన. ప్రత్యక్షపుగుడారం మరియు దాని పనితీరు అంతా క్రీస్తు మరియు ఆయన చేసిన పని, ముఖ్యంగా మన తరపున తండ్రికి ఆయన చేసే విజ్ఞాపనకు ఒక మాదిరి (యోహాను 17: 9; 1 యోహాను 2: 1-2). మన శాశ్వతమైన చట్టపరమైన వ్యవహారాలన్నీ మన న్యాయవాదియైన యేసు క్రీస్తుద్వారా సవరించబడ్డాయి. మనము తండ్రికి ప్రత్యక్ష విజ్ఞప్తి చేయవలసిన అవసరం లేదు; యేసు మన కోసం చేస్తాడు. ఆయన వ్యక్తిగతంగా మనకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు మరియు మన విషయాలను బాగా చూసుకుంటాడు.

” ఈయన తనద్వారా దేవునియొద్దకు వచ్చువారి పక్షమున, విజ్ఞాపనము చేయుటకు నిరంతరము జీవించుచున్నాడు ” (హెబ్రీయులు 7:25).

8: 4

అప్పుడా ధూపద్రవ్యముల పొగ పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలతో కలిసి దూత చేతిలోనుండి పైకి లేచి దేవుని సన్నిధిని చేరెను.

ప్రార్థన అంటే దేవుని యొద్దకు చేరే ధూపంలాంటిది .

8: 5

దూత ధూపార్తిని తీసికొని, బలిపీఠముపైనున్న నిప్పులతో దానిని నింపి, భూమిమీద పడ వేయగా ఉరుములు ధ్వనులు మెరుపులు భూకంపమును కలిగెను.

ఈ సందర్భంలో, దేవదూత మొదట ఈ నిప్పులను దేవుని ముందు ధూపంగా అర్పించి, ఆపై వాటిని భూమిపై విసిరాడు. మూడవ వచనంలోని ప్రార్థన దేవుని సన్నిధిలోకి చేరిన తరువాత, తీర్పు భూమి మీదకు వస్తుంది. ప్రార్థనకు సమాధానంగా దేవుడు తీర్పును తెస్తాడు; దేవుడు దేవదూతను భూమిపైకి కాల్చడానికి పంపాడు. ఈ సందర్భంలో, ప్రార్థన భూమికి తీర్పును తెస్తుంది.

8: 6

అంతట ఏడు బూరలు పట్టుకొనియున్న యేడుగురు దూతలు ఊదుటకు సిద్ధపడిరి.

దేశాన్ని సమావేశపరచడానికి  మరియు యుద్ధానికి హెచ్చరికను వినిపించడానికి ఇశ్రాయేలీయులు బూరలు ఉపయోగించేవారు. బూరధ్వని రాబోయే చర్యకు పిలుపు . ఇది దేవుని బహిరంగ ప్రకటన విధానం. జాతీయ బూర మ్రోగిందంటే ఏదో ముఖ్యమైన విషయం సంభవించబోతున్నదని అర్థం.

నియమము:

తాను ముగించని పనిని యేసు ప్రతిదినం మనపట్ల అమలు చేస్తున్నాడు.

అన్వయము:

దేవుని దృక్కోణం నుండి ప్రార్థన యొక్క పనితీరు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. మన ప్రధాన యాజకునిగా యేసు మన తరపున దేవునితో జోక్యం చేసుకుంటాడు (రోమా 8:34). ఆకాశం ఇత్తడిలామారినప్పుడు, దేవుడు మీ ప్రార్థనలను వినడం లేదని లేదా సమాధానం ఇవ్వడం లేదని మీరు భావిస్తున్నారా ? యేసు మన కొరకు ప్రార్థిస్తాడు. ఆయన మన కోసం అభ్యర్థనలు చేస్తాడు. ఆయన స్వభావసిద్ధంగా మన తరపున పని చేస్తాడు. దేవుడు మన ప్రార్థనకు యేసు బట్టి మాత్రమే సమాధానం ఇస్తాడు, మన క్రియలను బట్టి కాదు.

యేసు ముగించని పని మన తరపున ఆయన విజ్ఞాపన చేసే పని. యేసు వ్యక్తిగతంగా నన్ను తండ్రికి సూచిస్తాడు. సాతాను నిరంతరం తండ్రి ముందు నిందిస్తాడు.

“కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు, అపవాది యనియు సాతాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడ ద్రోయబడెను; దాని దూతలు దానితోకూడ పడ ద్రోయబడిరి. మరియు ఒక గొప్ప స్వరము పరలోకమందు ఈలాగు చెప్పుట వింటిని–రాత్రింబగళ్లు మన దేవునియెదుట మన సహోదరులమీద నేరము మోపు వాడైన అపవాది పడద్రోయబడియున్నాడు గనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయెను; ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తుదాయెను. వారు గొఱ్ఱెపిల్ల రక్తమునుబట్టియు, తామిచ్చిన సాక్ష్యమునుబట్టియు వానిని జయించియున్నారు గాని, మరణమువరకు తమ ప్రాణములను ప్రేమించినవారు కారు’ ‘(ప్రకటన 12: 9-11).

యేసు మన కోసం విజ్ఞాపన చేస్తాడు:

“శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన క్రీస్తుయేసే; అంతే కాదు, మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మనకొరకు విజ్ఞాపనము కూడ చేయువాడును ఆయనే “(రోమ 8:34).

యేసు పరలోకంలో ఉన్నాడు, మన సమస్యలను అక్కడ మరియు ఇక్కడ చూసుకుంటాడు. ఆయన మనకు జరిగే ప్రతిదాన్ని ఇక్కడ కూడా అమలు చేస్తాడు. యాదృచ్చికత ఉండదు. యాదృచ్ఛికంగా ఏదీ మన జీవితంలోకి రాదు. క్రైస్తవునికి ఏదీ కూడా అదృష్టవశాత్తు లేదా ప్రమాదవశాత్తు జరగదు. ఏ క్రైస్తవుడు “అదృష్టం” ద్వారా పనిచేయడు. మన ఉనికి యొక్క ప్రతి క్షణం దేవుడు మనకు రక్షణ కల్పిస్తాడు.

Share