Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

ధర్మశాస్త్రము యావత్తు ఆచరింప బద్ధుడై యున్నాడని సున్నతిపొందిన ప్రతిమనుష్యునికి నేను మరల దృఢముగ చెప్పుచున్నాను.

 

ధర్మశాస్త్రము యావత్తు ఆచరింప

క్రైస్తవులు ధర్మశాస్త్రము ప్రకారం పనిచేయాలని ఎంచుకుంటే, వారు “మొత్తం ధర్మశాస్త్రమును” పాటించాల్సిన అవసరం ఉన్నవారు. ధర్మశాస్త్రము దేవుని స్వభావమును సూచిస్తుంది, ఇది పరిపూర్ణమైనది. మనము ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తే, మన స్వంత బలంతో దేవుని పవిత్రతను కొలవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. దేవుని స్వభావము ఒకటి కాబట్టి ధర్మశాస్త్రము ఒక భాగము.

“ధర్మశాస్త్రము విధించిన క్రియలకు సంబంధులందరు శాపమునకు లోనైయున్నారు. ఎందుకనగా–

ధర్మశాస్త్రగ్రంథమందు వ్రాయబడిన విధులన్నియు చేయుటయందు నిలుకడగా ఉండని ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడియున్నది.’ ”(గలతీయులు 3:10).

” ఎవడైనను ధర్మశాస్త్ర మంతయు గైకొనియు, ఒక ఆజ్ఞవిషయములో తప్పిపోయినయెడల, ఆజ్ఞలన్నిటి విషయములో అపరాధి యగును” (యాకోబు 2:10).

బద్ధుడై యున్నాడని

” బద్ధుడై యున్నాడు ” అనేది ఒక బాధ్యత కింద ఉన్న వ్యక్తిని చూపుతుంది. ధర్మశాస్త్రము ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ధర్మశాస్త్రముకు కట్టుబడి ఉంటాడు. క్రీస్తు మన కోసం ఈ బాధ్యతను స్వీకరించాడు. క్రీస్తు మన పాపముల కోసం చనిపోయాడు కాబట్టి, దేవుని ముందు ఉంచడానికి మనకు ఎటువంటి బాధ్యతలు లేవు. క్రైస్తవులు ధర్మశాస్త్రము యొక్క  శిక్షావిధి నుండి విముక్తి పొందారు (రోమా ​​8: 1-4) కాబట్టి వారు తమంతట తాముగా ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చవలసిన అవసరం లేదు. ఇది ధర్మశాస్త్రమువలన నీతిమంతులుగా చేయబడుట లేదా పవిత్రీకరణ కోసం ఉంచే బాధ్యత నుండి వారిని విముక్తి చేస్తుంది.

సున్నతిపొందిన ప్రతిమనుష్యునికి

“ప్రతిమనుష్యునికి” అనే పదాలకు పౌలు విశ్వవ్యాప్త సూత్రాన్ని సూచిస్తాడు. ఇది యూదులు లేదా అన్యజనులకు ఎక్కడైనా వర్తిస్తుంది. పౌలు గలతీయులకు సాక్ష్యమివ్వడమే కాక, రక్షణకు లేదా పవిత్రీకరణకు ఒక పద్దతిగా “ప్రతిమనుష్యునికి” ధర్మశాస్త్రవాదముకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిస్తున్నాడు.

నేను మరల

పౌలుల్ తనను తాను పునరావృతం చేయడం పట్టించుకోవడం లేదు. అతను గతంలో గలతీయుల మనసులలో కృప యొక్క సూత్రం ఉంచి మరియు ధర్మశాస్త్రవాదము యొక్క చెడును వెలికి తీశాడు మరియు అతను ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తున్నాడు. నాయకులు తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పబోతున్నట్లయితే తమను తాము పునరావృతం చేసుకోవాలి, తద్వారా వారి ప్రజలు తమ మనస్సులో సూత్రాన్ని పొందుతారు.

దృఢముగ చెప్పుచున్నాను.

పౌలు తన వ్యక్తిగత అధికారాన్ని దాని వెనుక విసిరి సున్నతికి వ్యతిరేకంగా గట్టి నిరసన వ్యక్తం చేశాడు. అతను చేయబోయే ప్రకటన, అతను అపొస్తలుడి అధికారంతో చేస్తున్నాడు.

నియమము:

మనము ధర్మశాస్త్రమును రక్షణకు లేదా పవిత్రీకరణకు ఒక పద్దతిగా ఉపయోగిస్తే, అది మనల్ని ఋణములోకి నెట్టివేస్తుంది, దేవుని సంతోషపెట్టే వ్యవస్థగా తిరస్కరించే వరకు మనం కోలుకోలేము.

అన్వయము:

ధర్మశాస్త్రము యొక్క ఒక ఆఙ్ఞలో విఫలమగుట అంటే మొత్తం ధర్మశాస్త్రము ఉల్లంఘించడమే. దేవుడు 100 శాతం నీతిమంతుడు కాబట్టి, ఆయనతో సహవాసం చేసే వారెవరైనా 100 శాతం నీతిమంతులుగా ఉండాలి. మనం ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించటానికి ప్రయత్నిస్తే, అప్పుడు మనం 100 శాతం ధర్మాన్ని కలిగిఉండాలి – మనం “మొత్తం ధర్మశాస్త్రమును” పాటించాలి. 

మనము ధర్మశాస్త్రములో కొంత భాగాన్ని అనుసరించలేము, ఆపై దేవుడు మనలను అంగీకరిస్తాడు అని అనుకోవచ్చు. ఎవరూ ధర్మశాస్త్రము సంపూర్ణంగా అనుసరించలేరు. మంచి పనుల పరిమాణం స్వల్పంగా చేసిన తప్పును బర్తి చేయలేదు. మా పన్నులను తప్పుగా వివరించినందుకు అంతర్గత రెవెన్యూ సేవ మనకు జరిమానా వేస్తే,మనము మన పిల్లలను ప్రేమిస్తున్నామనే వాదనను వారు వినరు! మనము ఒక గాజు షీట్ యొక్క ఒక భాగం గుండా ఒక బండను విసిరితే, అది గాజు మొత్తం షీట్ను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. మనము ఒక దశలో చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే, మనము దానిని ప్రతి దశలో విచ్ఛిన్నం చేసినవారమవుతాము. 

Share