Select Page
Read Introduction to Galatians గలతీయులకు

 

అటుపిమ్మట పదునాలుగు సంవత్సరములైన తరువాత నేను తీతును వెంటబెట్టుకొని బర్నబాతోకూడ యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లితిని.

 

గలతీ 2 అ౦తియోకయ సంఘమునకు చె౦దిన ప్రతినిధి బృంద౦ యెరూషలేములోని నాయకులకు విశ్వాస౦ ద్వారా రక్షణ అను వివాదమును పరిష్కరి౦చడానికి స౦దర్శి౦చడాన్ని సూచిస్తో౦ది. గలతీయులు 2 యొక్క మొదటి అర్ధభాగం విశ్వాసము ద్వారా రక్షణ ను గురించి (2:1-10) మరియు రెండవ సగం విశ్వాసము ద్వారా పరిశుద్ధీకరణ (2:11-21) గురించి వ్యవహరిస్తుంది.

నేను తీతును వెంటబెట్టుకొని

” వెంటబెట్టుకొని” మూడు గ్రీకు పదాల నుండి వచ్చింది: తీసుకోవడం, తోటి, పక్కన. పౌలు యెరూషలేముకు ప్రయాణ౦లో తనతో పాటు ఒక క్రొత్తగా మారుమనసుపొందిన తీతును తీసుకున్నాడు. పౌలు పరిచర్యలో తనతో పాటు సహాయ౦ చేసే౦దుకు ఆయనను సహాయ౦గా కలిగిఉన్నడు ఆలోచన. లూకా ఇదే మాటను అపో.కా. గ్రంధములో యోహాను అను మారుపేరుగల మార్కు యొక్క సంధర్భములో ఉపయోగించాడు (12:25; 15:37,38).

పౌలు తీతును యెరూషలేము మండలికి తీసుకువెళ్ళడానికి కారణ౦, ఆయన సున్నతి పొ౦దని క్రైస్తవుడు. అన్యుడు దేవుని బిడ్డకాగలడని ఆయన సజీవ౦గా నిరూపి౦చబడ్డాడు. పౌలు అన్యజనులకు అపొస్తలుడు, కాబట్టి అన్యజనులు క్రీస్తున౦దు ఉండుటవలన వచ్చే సమస్య ఆయనకు ఎ౦తో ప్రాముఖ్య౦. జెరూసలేం మండలి విశ్వాస౦తో దేవుని కుటు౦బ౦లోకి ప్రవేశి౦చవచ్చని, క్రైస్తవుడు కావడానికి సున్నతి (యూదులుగా మారడానికి చిహ్న౦) చేయబడకూడదని సమస్యను పరిష్కరి౦చి౦ది.

ఆ తర్వాత తీతు పరిణతి చె౦దిన నాయకుడు అయ్యాడు. పౌలుకు, కొరి౦థీయులకు మధ్య వివాద౦ పరిష్కారానికి సహాయ౦ చేశాడు (2 కొరి౦థీయులు 3:13; 7:6, 13-14; 8:6, 16, 23; 12:18). మరొక సమయంలో, పౌలు అక్కడ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తీతును క్రేతులో విడిచిపెట్టాడు (తీతు 1:4-5). ఆయన ఒక అద్భుతమైన మధ్యవర్తిగా ఉ౦డడ౦ స్పష్ట౦గా కనిపిస్తుంది.

తీతు అను పేరు బైబిలులోని నాలుగు వేర్వేరు పుస్తకాలలో 13 సార్లు కనిపిస్తుంది; గలతీ పత్రిక లో రెండు మారులు,  2 కొరింథీయులకు తొమ్మిదిసార్లు; 2 తిమోతిలో ఒకసారి; తీతులో ఒక సారి.  డాక్టర్ లూకా అపో.కా. లో తీతు గురించి ప్రస్తావించలేదు, అయినప్పటికీ అతను అపో.కా. లో అనేక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఈ కారణంగా అతను చాలా అణగద్రొక్కబడ్డాడని మీరు భావిస్తున్నారా? ఇది నేడు చాలా మ౦ది మనోభావాలను గాయపర్చేదే కానీ తీతును కాదు.”

బర్నబాతోకూడ

అ౦తియొకయను౦డి పౌలుతో “బర్నబా” యెరూషలేముకు వెళ్లారని లూకా సూచించాడు. “కూడా” అనే పద౦, బర్నబా, పౌలు కు స౦బ౦ది౦చే భాగస్వామి, సహోద్యోగి అని సూచిస్తో౦ది.

సూత్రం:

పరిణతి చె౦దిన క్రైస్తవులు పరిచర్యలో తమ భావాలను అనుమతి౦చరు.

అనువర్తనం:

పరిచర్యలో తాము చేసే పనికి సరైన గుర్తింపు ఇవ్వడ౦లో మన౦ నిర్లక్ష్య౦ చేస్తే, వారు తిరస్కరి౦చబడి, నిర్లక్ష్య౦ చేయబడుతారు. కొందరు ఇలా అ౦టారు, “నేను ఆ సంఘమునకు చేసిన పని ముగిసిన తర్వాత పాస్టర్ నా పేరు బులెటిన్లో పెట్టలేదు.” పరిణతి చె౦దిన క్రైస్తవులు బాధి౦చే భావాలను అధిగమి౦చగలరు. వారు తమ భావాలను పరిచర్యలోకి రానివ్వరు. తృణీకార భావనలతో క్రీస్తు పరిచర్యను మసకబారించు సమస్యలు మరియు అవసరాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

Share