Select Page

Introduction to యూదా

యూదా పత్రిక పరిచయం 

డాక్టర్ గ్రాంట్ సి. రిచిసన్ 

(అనువాదకులు: డేవిడ్ నల్లపు) 

 

రచయిత 

యూదా యేసుకు సోదరుడుయేసు తరువాతయోసేపు మరియు మరియల కుమారుడు. యేసు సోదరులు యేసు పునరుత్థానం తరువాత దేవుని కుమారునిగా విశ్వసించారు (యోహాను 7: 3-8; అపొస్తలుల కార్యములు 1:14). అతను వివాహం చేసుకున్నాడు మరియు తన భార్యతో కలసి మంచి ప్రయాణము కొనసాగించెను (1కొరిం 9: 5). 

యూదా యాకోబుకు సోదరుడు (. 1), అతను యాకోబు పత్రికను వ్రాసాడు మరియు యేసు సగం సోదరుడు కూడా (మత్తయి 13:55; మార్కు 6: 3). 

సిరియా ఐతిహ్యము యూదా ఫెనిసియాలో హతసాక్షిగా మరణించినట్లు చెప్తుంది. పాశ్చాత్య ఐతిహ్యము అతను పర్షియాలో శ్రమకు గురిచేయబడ్డాడని చెబుతుంది.  

అతను మిగతా ఆరుగురు యూదాలతో అయోమయం చెందకూడదు: 

 1. యేసుపూర్వీకుడులూకా 3:30 
 2. గెలీలియన్,అపో.కా 5:37 
 3. యూదాఇస్కారియోతుమత్తయి 3:19 
 4. యూదా,పౌలు డమాస్కస్‌లో బస చేశాడుఅపో.కా. 9:11 
 5. యూదాబార్సాబాస్అపో.కా 15:22 
 6. యకోబుకుమారుడు (అపొస్తలుడు కాని పుస్తక రచయిత కాదులూకా 6:16) 

యూదా అపోస్తలుడూ అను బిరుదును ఉపయోగించలేదు. 

పండిత సమ్మతి 

బాహ్య ప్రామాణికత: 

క్రీ. శ. 150 ముందు సూచన: క్లెమెంట్ ఆఫ్ రోమ్హెర్మాస్ యొక్క షెపర్డ్బర్నబాస్ యొక్క లేఖనం. 

క్రీ. శ. 150 తరువాత సూచన: క్లెమెంట్ ఆఫ్ అలెగ్జాండ్రియా (క్రీ. శ. 150-215), టెర్టుల్లియన్ (క్రీ. శ. 160-225), ఆరిజెన్ (క్రీ. శ. 185-253), మరియు అథనాసియస్ (క్రీ. శ.  296-373) చేత ప్రామాణికమైనదిగా అంగీకరించబడింది. 

మురాటోరియన్ కానన్ (క్రీ. శ. 200) లో జాబితా చేయబడింది 

అంతర్గత ప్రామాణికత: 

యూదా తనను తాను “యేసు క్రీస్తు సేవకుడు మరియు యాకోబు సోదరుడు” (. 1) అని పిలుస్తాడు. యాకోబు యేసుకు సోదరుడు కాబట్టియూదా కూడా. 

తేదీ: క్రీ. శ. 67 మరియు క్రీ. శ. 70 మధ్య. 

సంధర్భము:  

ప్రారంభ స్తితిలో ఉన్న ధర్మశాస్తము నుండి మినహాయింపు పొందు ఙ్ఞానవాదము యొక్క తప్పుడు సిద్ధాంతం సంఘములోకి ప్రవేశించింది. యూదా పత్రిక యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రేక్షకులు తెలియదు. మతభ్రష్టత్వం యేసు మరణించిన నలభై సంవత్సరాలలో సత్యాన్ని ఆక్రమించింది. 

ఉద్దేశ్యం: విశ్వాసం కోసం పోరాడటానికి. 

యూదా తన పాఠకులు “విశ్వాసం కోసం పోరాడాలని” కోరుకున్నారు (. 3) ప్రారంభ జ్ఞానవాదానికి వ్యతిరేకంగా. నాగ్ హమ్మడి ఫలితాల (మరియు ది డా విన్సీ కోడ్) యొక్క తరువాత జ్ఞానవాదానికి వ్యతిరేకంగా అతను హెచ్చరించలేదుఅయినప్పటికీ నాగ్ హమ్మడి గ్రంథాల పత్రాల లోపం క్రొత్త నిబంధన కాలం యొక్క జ్ఞానవాదంలో దాని విత్తనాలను కలిగి ఉంది. జ్ఞానవాదం భౌతిక ప్రపంచం నుండి ప్రజలను విముక్తి చేసిన జ్ఞానానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. జ్ఞానవాదులకుభౌతిక ప్రపంచానికి ఆత్మ ప్రపంచానికి ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇది వారికి శరీరతత్వములో మునిగిపోయేలా చేసింది. వారి మతభ్రష్టుల యొక్క సారాంశం ఏమిటంటేదేవుని కృపను శరీరవాంచలు తీర్చుకొనుటకొరకు ఉపయోగించడం. 

  

యూదా పత్రికలోని జ్ఞానవేత్తలు క్రీస్తు ప్రభువును ఖండించారు (. 4), అపవిత్రులు (. 4, 8, 16), అధికారానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయువారు (. 8, 11, 18), వారి స్వంత కోరికలలో మునిగిపోవువారు (. 16, 19), వ్యక్తిగత లాభం ఆపేక్షించువారు (. 11-12, 16), మరియు ప్రకృతి సంబంధులు (. 19), తప్పు కనుగొనువారు (. 16) మరియు గర్వం గలవారు (. 16). 

ముఖ్యాంశము: 

యూదా సత్యాన్ని అణచివేయకుండా హెచ్చరించాడు మరియు “విశ్వాసం కోసం తీవ్రంగా పోరాడమని” ఉపదేశిస్తాడు (వా. 3). 

  

మూల వచనముయూదా 3. 

లక్షణాలు 

 1. మొదటి శతాబ్దపు వాతావరణం.
 2. పాత నిబంధనకు తొమ్మిది సూచనలుకలవు కానీ ప్రత్యక్ష ఉల్లేఖనములు లేవు. 
 3. యూదులఅపోక్రిఫాల్ పుస్తకాలతో సుపరిచితం. 
 4. బలమైన నమ్మకం ఆదేశం.
 5. యూదా పత్రికను“మతభ్రష్టుల చర్యలు” అని పిలుస్తారు. 
 6. కఠినమైన భాష.
 7. అనేకత్రయంలతో కూడినది. 
 8. యూదా పత్రికఒక లేఖ-వ్యాసం. 
 9. క్రొత్తనిబంధనలోని నాల్గవ చిన్న పుస్తకం (ఫిలేమోన్ తరువాత, 2 వ & 3 వ యోహాను). 
 10. 8సాధారణ ఉపదేశాలలోచివరిది (విస్తృత వర్గానికి ప్రసంగించబడింది). 
 11. క్రొత్తనిబంధనలోని మతభ్రష్టత్వాన్ని ఎదుర్కోవటానికి ప్రత్యేకంగా అంకితం చేయబడిన ఏకైక పుస్తకం యుదా. 
 12. యూదా పత్రిక2 వ పేతురుతో సమానం. 
 13. యూదాసరైన నమ్మకం మరియు సరైన జీవనం మధ్య సంబంధాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. 
 14. బైబిల్లోమరెక్కడా కనిపించని రెండు సంఘటనలతో యూదా వ్యవహరిస్తుంది (. 9, వ. 14-15).  

ప్రేక్షకులు 

పాత నిబంధన యొక్క సూచనలు పాలస్తీనాలోని క్రైస్తవ యూదులు ఉన్న పాఠకులను సూచిస్తాయి. జూడ్ ప్రేక్షకులు “పిలవబడేవారికితండ్రి అయిన దేవునికి ప్రియమైనవారు మరియు యేసుక్రీస్తు కొరకు ఉంచబడ్డారు” అని చెప్పారు. 

శైలి 

సామాన్య పత్రికల్లో యూదా చివరిది. 

యూదా పదచిత్రాలతో (మేఘాలుచెట్లుతరంగాలు మరియు నక్షత్రాలు) వ్రాయబడినది. 

 

రెండవ పేతురుతో సంబంధం  

2 వ పేతురుతో అద్భుతమైన సారూప్యతలు ఉన్నాయి. 

  

యూదా. 4 2 వ పేతురు, 2: 1-3 

యూదా. 7 2 వ పేతురు 2: 6 

యూదా 8 2 వ పేతురు 2:10 

యూదా. 9 2 వ పేతురు 2:11 

యూదా. 10 2 వ పేతురు 2:12 

యూదా 16 2 వ పేతురు 2:18 

  

 ఏదేమైనా, యూదా మరియు 2 వ పేతురు మధ్య తేడాలు సారూప్యతల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయికాబట్టి రెండు పుస్తకాలు ఒకదానికొకటి కార్బన్ కాపీలు కావు. 

 

నమూనా:  

 

 1. వందనవచనముమరియు సంబొధన – వాగ్ధానము (. 1-2) 

. ప్రేమింపబడి, 

బిభద్రము చేయబడి, 

సిపిలువబడిన వారు 

 1. సందర్భం మరియు ఉద్దేశ్యం – భ్రష్టత్వము (వ. 3-4) 

విశ్వాసం కోసం పోరాడుట (. 3) 

బి. ఙ్ఞానవాదముమును ఎదుర్కొనుట (వ. 4) 

      III. భ్రష్టత్వము బహిర్గతం (. 5-16) 

ఎ. యూదాకు పూర్వముగల భ్రష్టత్వము (వ. 5-7) 

 1. ఈజిప్టులోఅవిశ్వాసులైన ఇశ్రాయేలు ప్రజలు (. 5) 
 2. పతనమైన దూతలు(. 6) 
 3. సొదొమమరియు గొమొర్రా (వ. 7) 

బి. యూదా పత్రిక సమకాలములో భ్రష్టత్వము (. 8-16) 

 1. అధికారాన్ని తిరస్కరించడం (. 8-10)
 2. తప్పుత్రోవలోనడచుట (. 11) 
 3. వంచన (. 12-13)
 4. స్వీయ-ధోరణి (. 14-16)
 5. అపోస్తలులబోధ మతభ్రష్టత్వమును నిరోధిస్తుంది (. 17-23) 
 6. మునుపటిఅపోస్తలుల హెచ్చరిక (. 17-19) 

బి. మతభ్రష్టత్వానికి వ్యతిరేకంగా జాగ్రత్త (. 20-21) 

 1. ఒక ఉదాహరణ (. 22-23) 
 2.   దేవుని సత్యాన్ని గౌరవించడం ద్వారా దేవునితో సహవసము చేయుట (వ. 20-23) 
 3.   మతభ్రష్టత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆదరణ (. 24-25) 
Share