Select Page

గలతీయులకు 6:12

Read Introduction to Galatians గలతీయులకు   శరీరవిషయమందు చక్కగా అగపడగోరువారెవరో వారు తాము క్రీస్తుయొక్క సిలువవిషయమై హింసపొందకుండుటకు మాత్రమే సున్నతిపొందవలెనని మిమ్మును బలవంతము చేయుచున్నారు   దయను ద్వేషించే తన విరోధులను పౌలు ఇప్పుడు వివరించాడు (6: 12-13). రక్షణకు,...

గలతీయులకు 6:11

Read Introduction to Galatians గలతీయులకు   నా స్వహస్తముతో మీకెంత పెద్ద అక్షరములతో వ్రాయుచున్నానో చూడుడి.   ఇప్పుడు మనం గలతీ పత్రిక ముగింపుకు వచ్చాము (6: 11-18). పౌలు ఇప్పుడు పత్రిక యొక్క ముఖ్య అంశాలను నొక్కి చెప్పే వ్యక్తిగత తుదిపలుకులు వ్రాశాడు. అతను ఈ...

గలతీయులకు 6:10c

Read Introduction to Galatians గలతీయులకు   కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేషముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలుచేయుదము.   అందరియెడలను, “అందరియెడలను” అనే పదానికి ముఖాముఖి అని అర్ధం. ఆత్మతో నిండిన విశ్వాసులు ప్రజలతో ముఖాముఖిగా వ్యవహరించడానికి...

గలతీయులకు 6:10b

Read Introduction to Galatians గలతీయులకు   కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేషముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలుచేయుదము.   మేలు ఆధ్యాత్మిక క్రైస్తవుడు క్రైస్తవులకు మరియు క్రైస్తవేతరులకు “మంచి” చేస్తాడు. ఇక్కడ “మంచి” అనేది ఒక అంతర్గత మంచి. మనము...

గలతీయులకు 6:10

Read Introduction to Galatians గలతీయులకు   కాబట్టి మనకు సమయము దొరకినకొలది అందరియెడలను, విశేషముగా విశ్వాసగృహమునకు చేరినవారియెడలను మేలుచేయుదము.   9 వ వచనంలో మనకు దేవుని కాలం ఉంది మరియు 10 వ వచనంలో మన సీజన్, క్రైస్తవుల కాలం. కాబట్టి, “కబట్టి” పౌలు పంట...

గలతీయులకు 6:9c

Read Introduction to Galatians గలతీయులకు   మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము.   తగినకాలమందు పంట కోతుము. నిరుత్సాహానికి రెండు దశలు ఉన్నాయి. మొదట, మనం అలసిపోతాము, అప్పుడు మనం “హృదయాన్ని కోల్పోతాము.” ఈ వచనములో...